Verzekeraar is gebonden aan rapport arbeidsdeskundige

rechtbank Utrecht 23 mei 2012, LJN: BY0650
Verzoeker heeft als vrijwilliger tijdens ophalen oud papier letsel opgelopen. WAM aansprakelijkheid is eerder in rechte vastgesteld. Partijen hebben voor berekenen vav gezamenlijk arbeidsdeskundige  en vervolgens schade-expert ingeschakeld. Verweerster acht zich niet gebonden aan de uitkomsten.
Verzoek Rechtbank
 Ontvankelijkheid  De rechtbank is… van oordeel dat beantwoording van .. vragen (uiteindelijk) bijdraagt aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst en de verdere schadeafwikkeling tussen partijen. Aan de in het verweerschrift van ASR opgenomen stelling dat niet sprake is van een deelgeschil, omdat niet voldaan wordt aan de artikelen 1019w Rv en 1019z Rv, wordt dan ook voorbijgegaan. .
Primair voor recht te verklaren dat de totale schade, inclusief verlies van arbeidsvermogen en verlies van zelfwerkzaamheid, die [verzoeker] heeft geleden als gevolg van het ongeval op 28 november 1995, moet worden begroot op € 515.652,–; subsidiair voor recht te verklaren, althans te bepalen, dat het verlies van arbeidsvermogen inclusief pensioensschade en verlies van zelfwerkzaamheid dient te worden begroot en berekend op basis van de uitgangspunten zoals vastgesteld in het rapport van arbeidsdeskundig bureau [bedrijf 3] d.d. 26 augustus 2010 en 28 oktober 2010. Vaststaat uitsluitend dat er overeenstemming bestond over de inschakeling van [schade-expert 1] voor de betreffende berekening.Blijkens het verzoekschrift (onder 3.1.) heeft ASR kort na het verschijnen van de berekening van [schade-expert 1] (op 21 april 2011) reeds haar twijfels omtrent de juistheid daarvan aan [verzoeker] kenbaar gemaakt.
Ten aanzien van de vraag in hoeverre ASR gebonden is aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in het rapport van Radar wordt als volgt overwogen. Radar is door partijen in gezamenlijk overleg ingeschakeld om uit de impasse te komen met betrekking tot het fictieve carrièreperspectief van [verzoeker] zonder ongeval en het bijbehorende arbeidsvermogen (zie onder meer de brieven van ASR aan de voormalige gemachtigde van [verzoeker] van 8 september 2009, van 8 oktober 2009 (productie 1 en 2 bij verweerschrift) en van 27 november 2009 (productie 8 bij verzoekschrift) en de brief van [verzoeker] aan ([arbeidsdeskundige] van) Radar waarin de aan haar verstrekte opdracht wordt vermeld (productie 7 bij verzoekschrift)). Blijkens laatstgenoemde brief is daarbij bedongen dat beide partijen de gelegenheid krijgen op het door Radar gemaakte conceptrapport te reageren en dat deze opmerkingen in het definitieve rapport genoemd dan wel verwerkt zullen worden. Blijkens het laatste rapport van Radar van 28 oktober 2010 (pagina 2) is het concept-rapport van 26 augustus 2010 aan beide partijen voorgelegd. De reacties van partijen zijn als volgt weergegeven:
4.7.  Nu ter zitting niet inzichtelijk is geworden van welke percentages aan onregelmatigheidstoeslag en inkomsten uit overwerk moet worden uitgegaan ter vaststelling van het verlies van arbeidsvermogen van [verzoeker] tot de pensioengerechtigde leeftijd, waarbij in het bijzonder relevant is de daaraan bestede uren per week alsmede de mate waarin onregelmatigheid en overwerk worden voortgezet naarmate men ouder wordt, en niet in geschil is dat de (grote) verschillen tussen de berekeningen van [schade-expert 1] en [schade-expert 2] hoofdzakelijk hierdoor veroorzaakt worden, zal mede gelet op de (zeer) lange tijd die sedert het ongeval verstreken is en met instemming van partijen in het kader van deze procedure een deskundigenonderzoek worden bevolen.

De rechtbank benoemt Artoos op kosten van ASR voor verder onderzoek.

De kosten met betrekking tot de onderhavige procedure te begroten op € 12.026,35 en ASR te veroordelen tot betaling daarvan.  Beslissing hierover wordt aangehouden.

Het oordeel dat ASR te lang heeft gewacht met protest tegen rapport Radar en er daarom aan is gebonden, wekt geen verbazing.
Met instemming van partijen krijgt deze procedure een vervolg met een deskundigenonderzoek, dat lijkt efficiënt, maar de vraag is of dat nu hoort in een deelgeschil. Dat lijkt per rechtbank te verschillen. Er wordt nu een heel nieuwe procesgang opgetuigd met reacties na deskundigenberichten, voortgezette mondelinge behandelingen etc..