Verzekeraar niet gebonden aan expertiserapport

Rechtbank Overijssel, 26 oktober 2020
Verzekeraar meent dat het rapport niet voldoet aan de eisen van onpartijdigheid, consistentie, inzichtelijkheid en logica. Verzekeraar heeft aldus zwaarwegende en steekhoudende bezwaren, zodat zij niet gebonden kan worden geacht aan het rapport. De rechtbank volgt de verzekeraar.
Verzoek Rechtbank
(Verzoeker) verzoekt de rechtbank:

(1) voor recht te verklaren dat het definitieve expertiserapport van (X) tussen partijen bindend is en als uitgangspunt dient te gelden voor de verdere schaderegeling;

In de kern komt het bezwaar van a.s.r. neer op een drietal punten:

  • Pre-existente factoren zijn onvoldoende in kaart gebracht
  • De vraagstelling is niet of onvoldoende beantwoord
  • De conclusies omtrent causaliteit zijn onvoldoende onderbouwd.

De rechtbank komt tot de conclusie dat deskundige (X) zijn rapportage niet voldoende inzichtelijk heeft gemaakt waarom hij tot bepaalde conclusies is gekomen. Het rapport is onzorgvuldig en inconsistent:

  • de eigen subjectieve verklaring van (verzoeker) stemt niet overeen met objectieve medische informatie. Deskundige heeft onvoldoende doorgevraagd.
  • Op het onderdeel causaliteit heeft de deskundige onvoldoende inzichtelijk gemaakt óf en in hoeverre hij daarbij de relevante pre-existente klachten en beperkingen van (verzoeker) heeft meegewogen in zijn oordeel, zelfs na aanvullende vragen van MAA.
  • De door (X) aangevoerde onderbouwing van het causaal verband wordt in ieder geval weersproken door de medische stukken.

Verzoek wordt afgewezen.

(2) De kosten te begroten conform verzoek en a.s.r. te veroordelen tot betaling daarvan. Begroting = 26 uur x € 235,– x 21% BTW + griffierecht.

De rechtbank acht het aantal uren in deze zaak, waarbij in het bijzonder gewicht wordt toegekend aan de geringe omvang en complexiteit van het verzoek van (verzoeker), bovenmatig en om die reden niet redelijk. De rechter acht een aantal van 15 uur redelijk.

De gemaakte kosten komen daarmee op 15 uur x € 235,00 + 21% BTW + griffierecht = € 4.569,25.

De rechter zet op een overtuigende wijze een streep door het expertiserapport. Het oordeel van de deskundige komt gewoonweg niet overeen met het medisch dossier (en dan met name met de “waslijst” aan pre-existente factoren). Daarnaast is het – gelet op het voorgaande – natuurlijk opvallend dat bijna een half jaar na het ongeval pas voor het eerst melding wordt gemaakt van schouderklachten.