Verzoek betreft gehele resterende geschil en wordt dus afgewezen. Dit lag voor de hand, dus kosten niet begroot.

rechtbank ‘s-Gravenhage sector kanton locatie ‘s-Gravenhage, 18 maart 2013, LJN: BZ2361
Verzoek betreft restantbedrag BGK alsmede restantbedrag persoonlijke schade en daarmee gehele resterende geschil. Het gaat dus niet om een deelgeschil. Afwijzing verzoek was zo voor de hand liggend, dat kosten niet worden begroot. 
Verzoek Rechtbank
Te bepalen dat Reaal aan [verzoeker] dient te voldoen een restantbedrag aan buitengerechtelijke kosten van € 2.106,54 en een restantbedrag ter zake persoonlijke schade van € 5.478,–. Het verzoek komt erop neer dat de kantonrechter het door Reaal te vergoeden restantbedrag (en daarmee dus de totale omvang) aan buitengerechtelijke incassokosten en persoonlijke schade vaststelt op het door [verzoeker] begrote, maar door Reaal betwiste bedrag. In wezen wordt verzocht om beslechting van het gehele nog resterende geschil. Hiervoor is de deelgeschilprocedure niet bedoeld, zoals blijkt uit de woorden van de toenmalige minister van Justitie: “Als er zo veel deelgeschil is dat het ook het hele geschil is, dan is de deelgeschilprocedure niet de geëigende weg, maar moet de bodemprocedure worden gevolgd.” (Behandeling van het wetsvoorstel op 25 juni 2009, TK 100-7939.)
Het verzoek zal dan ook op grond van artikel 1019w Rv worden afgewezen.
Veroordeling van Reaal in de proceskosten. Het verzoek zal worden afgewezen omdat geen sprake is van een deelgeschil, hetgeen verzoeker op grond van de parlementaire geschiedenis bekend had moeten zijn. Deze beslissing lag zo voor de hand dat het indienen van het verzoek volstrekt onterecht dient te worden geoordeeld. Nu de kosten bij de behandeling van het verzoek daarom niet voor vergoeding in aanmerking komen kan begroting van deze kosten achterwege blijven.

Het is evident dat het hier niet om een deelgeschil ging, dus de afwijzing van het verzoek en het niet begroten van de kosten is begrijpelijk. Het lijkt dan vooral van belang dat het hier eigenlijk alleen maar om eigen belang van de belangenbehartiger lijkt te gaan…