Verzoek inzake medewerking aan deskundigenonderzoek buiten reikwijdte deelgeschil. Volstrekt onnodig en onterecht ingediend: kosten niet begroot.

rechtbank ‘s-Gravenhage 24 mei 2013
Verzoek inzake medewerking aan deskundigenonderzoek valt buiten reikwijdte deelgeschilprocedure. Verzoek betekent oneigenlijk gebruik van deze procedure, is volstrekt onnodig en onterecht ingediend. Kosten worden dus niet begroot.
Verzoek Rechtbank
Te bepalen dat Allianz gehouden is haar medewerking te verlenen aan het entameren van een medische expertise. Gebleken is dat [benadeelde] en Allianz het niet eens zijn geworden over de noodzaak om een medische expertise te laten verrichten, waarna de discussie tussen partijen is gestopt en het onderhavige verzoek is ingediend.  Gelet op deze discussie en gezien hetgeen in het verzoekschrift en het verweerschrift is opgenomen, liggen in deze procedure dezelfde vragen voor als de vragen die in een procedure ex artikel 202 Rv beoordeeld dienen te worden, te weten de vraag of een medisch deskundigenonderzoek gerechtvaardigd is en zo ja, de vraag door welke deskundige dit onderzoek dient te worden verricht, de vraag welke vraagstelling aan de deskundige dient te worden voorgelegd en de vraag welke medische informatie aan de deskundige ter beschikking dient te worden gesteld. Naar het oordeel van de rechtbank komt het verzoek hiermee in wezen neer op een verzoek tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht als bedoeld in voornoemd artikel. Mede gezien de wetsgeschiedenis bij de Wet deelgeschillen is de rechtbank van oordeel dat dit het bereik van de deelgeschilprocedure te buiten gaat. Voor de behandeling van een verzoek tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht bestaat immers reeds een passend procesrechtelijk instrument, specifiek bedoeld om te bewerkstelligen dat de rechter een deskundige benoemt, en de deelgeschilprocedure vormt hierop slechts een aanvulling. Bovendien kent de verzoekschriftprocedure tot het houden van een voorlopig deskundigenbericht eigen, van de deelgeschilprocedure afwijkende, regels ten aanzien van de vergoeding van kosten.
Onder de gegeven omstandigheden is, door de indiening van het onderhavige verzoek in een deelgeschilprocedure sprake is van een oneigenlijk gebruik van deze procedure. Het verzoek wordt dan ook afgewezen.
De aan de behandeling van het verzoek verbonden kosten te begroten op een bedrag van
€ 2.838,15 aan advocaatkosten, te vermeerderen met het griffierecht, en Allianz te veroordelen tot betaling van deze kosten.
Met de aanwending van de deelgeschilprocedure in plaats van de procedure tot het houden van een voorlopig deskundigenbericht bestond dan ook een reëel risico dat de daarmee gepaard gaande werkzaamheden niet tot enig resultaat zouden leiden. De beslissing op dit punt lag naar het oordeel van de rechtbank zo voor de hand dat het indienen van het verzoek volstrekt onnodig en onterecht dient te worden geoordeeld. De kosten van de behandeling van het verzoek komen, gelet op het voorgaande, niet voor vergoeding in aanmerking. Begroting van deze kosten kan derhalve achterwege blijven.

Het is evident dat het verzoek zou worden afgewezen. He is dus logisch dat de kosten niet zijn begroot. Indien Allianz proceskostenvergoeding had verzocht op grond van onrechtmatige daad, zou dat zeker kans van slagen hebben gemaakt.