Voorbarig ingestelde deelgeschilprocedure. Verzoeken afgewezen.

Rechtbank Amsterdam 22 april 2021
Aanrijding tussen motor en auto. Nadere bewijslevering is nodig, waarvoor geen plaats is in de deelgeschilprocedure. Proceskosten worden niet begroot.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de kantonrechter voor recht te verklaren dat:

(1) Unigarant namens haar verzekerde volledig aansprakelijk is voor de geleden en nog te lijden schade van verzoeker, althans aansprakelijk is jegens verzoeker met een door de rechtbank in redelijkheid te bepalen eigen schuld-percentage aan de zijde van verzoeker,

(1) Anders dan Unigarant betoogt is de kantonrechter van oordeel dat verzoeker voldoende heeft gesteld. Verzoeker heeft immers feiten en omstandigheden aangevoerd waarvoor verzoeker de verzekerde van Unigarant aansprakelijk houdt. Daarnaast is ter zitting expliciet naar voren gebracht dat de vordering gebaseerd is op onrechtmatige daad.

Daarnaast is de kantonrechter van oordeel dat ter zake het aansprakelijkheidsvraagstuk (ook) de mate van gevaar zettend handelen van verzoeker van belang. Dat is onvoldoende komen vast te staan waardoor nadere bewijslevering moet volgen. Voor dergelijke bewijslevering is geen plaats in de deelgeschilprocedure.

(2) met veroordeling van Unigarant in de kosten van de procedure, nadat de ter zake gemaakte proceskosten worden begroot door de rechtbank aan de hand van een door verzoeker aangeleverde urenspecificatie. (2) De kantonrechter is van oordeel dat de deelgeschilprocedure te voorbarig is ingesteld. Verzoeker heeft zijn stellingen onvoldoende onderbouwd. Overeenkomstig art. 1019z Rv wordt het verzoek om de kosten te begroten afgewezen.