Werkgever aansprakelijk voor arbeidsongeval tijdens eerste werkdag van verzoeker; niet aan zorgplicht voldaan

Rechtbank Midden-Nederland 21 april 2021
Verzoeker stelt dat hij op zijn eerste werkdag bij verweerder een arbeidsongeval heeft gehad en stelt verweerder hiervoor aansprakelijk. De kantonrechter verklaard voor recht dat verweerder aansprakelijk is, wijst het voorschot toe en veroordeelt verweerder in de kosten.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de kantonrechter:

(1) vast te stellen dat hij letsel heeft opgelopen tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden bij verweerder;

Verzoeker is erin geslaagd aan te tonen dat hij het letsel bij zijn werkzaamheden bij verweerder heeft opgelopen.

Tussen partijen is niet in geschil dat verzoeker op 27 november 2017 om 04:30 met zijn dienst is begonnen en dat hij die dag aan de lopende band uitsnijwerkzaamheden heeft verricht.

Uit de verklaring van de moeder van verzoeker en de informatie van de huisarts blijkt dat verzoeker last had van zijn hand doordat zijn hand was uitgegleden bij het snijden. Ook vertelde verzoeker zijn collega’s over pijn aan zijn hand. In deze verklaring vindt te stelling van verzoeker steun. Zijn verhaal is op zich consistent en komt niet ongeloofwaardig over.

Dat verzoeker niet naar waarheid heeft verklaard over het al of niet afmelden voor 28 november 2017 maakt in deze zaak niet, dat ook zijn verklaring over het ontstaan van het letsel ongeloofwaardig is. Het is niet onbegrijpelijk dat verzoeker pas de volgende dag naar de huisarts is gegaan.

(2) vast te stellen dat verweerder haar zorgplicht ex artikel 7:658 BW heeft geschonden; De kantonrechter volgt verzoeker niet in de stelling dat verweerder hem een andere handschoen (of andere materialen) had moeten geven of andere veiligheidsmaatregelen had moeten treffen. Wat betreft de gegeven instructies vindt de kantonrechter dat verweerder wel steken heeft laten vallen. Bij het opnieuw in dienst treden van verzoeker zijn de instructies niet herhaald. Verweerder gaat eraan voorbij dat de behendigheid en souplesse wat wegzakt als iemand een langere periode het werk niet uitvoert. De kans op een dergelijk ongeval is hiermee vergroot.
(3) te beslissen dat verweerder volledig aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval en dat diens verzekeraar gehouden is de schade te vergoeden; Verweerder is tekort geschoten in zijn zorgplicht en de kantonrechter acht het causaal verband aanwezig. Hiermee is de aansprakelijkheid gegeven.
(4) verweerder (dan wel diens verzekeraar) te veroordelen bij wege van voorschot een bedrag van € 10.000,- te voldoen, althans een door de rechtbank te bepalen bedrag; Dit bedrag is toewijsbaar, omdat voldoende duidelijk is dat verzoeker minstens dat bedrag aan schade heeft geleden.
(5) zijn kosten te begroten op € 8.167,50 (vermeerderd met griffiekosten) en verweerder te veroordelen deze bedragen aan hem te voldoen. De rechtbank matigt het aantal uren van 30 naar 20. Een bedrag van € 4.500,- excl. btw (20 x € 225,-), te vermeerderen met het griffierecht.