Werkgever heeft voldaan aan de op haar rustende verplichting tot het houden van toezicht op het voldoen aan de instructies.

LJN: BZ5411,Sector kanton Rechtbank Roermond , 360449 \ OV VERZ 12-578
Poolse werkneemster valt op weg van het busje waarmee ze werd vervoerd naar de feitelijke werkplek op het land. naar het werk. In strijd met de voor haar geldende en aan haar bekende instructies droeg ze geen veiligheidsschoeisel. 
Verzoek Rechtbank
 Werkgever is aansprakelijk vanwege onvoldoende instructies en dus onvoldoende zorgplicht.  Van werkgever kan niet worden verlangd dat deze langs de weg gaat staan om het schoeisel te controleren. Werkneemster wist dat schoeisel verplicht en noodzakelijk was en was bekend met de werkomstandigheden op het land, die ook niet bijzonder of gevaarzettend waren, althans niet zodanig dat een andere methode gehanteerd diende te worden.
 Kosten € 7.867,37, 21 uur a € 297,– ex kantoorkosten en ex BTW.  Kosten worden niet toegewezen maar begroot op 18 uur, totaal 6.816,–.Opgemerkt mag worden dat geen verweer is gevoerd tegen het gehanteerde uurtarief.

Als verweer werd ook gesteld dat er geen sprake is van een deelgeschil. Er is niet onderhandeld maar slechts afgewezen. Dat soort verweren worden in het algemeen niet aanvaard.