Whiplashachtig. Actieve rechter die probeert om de pre-existentie helder te krijgen…dat lukt niet>afwijzing

Rechtbank Midden-Nederland 15 februari 2017
Uit deskundigenrapport blijkt onvoldoende dat gezondheidsklachten het gevolg zijn van het ongeval. Twijfel over inhoud patientenkaart naar aanleiding van eerdere aangepaste versie.
Verzoek Rechtbank
 [verzoeker] verzoekt de kantonrechter om te bepalen dat de gezondheidsklachten van [verzoeker] het gevolg zijn van het haar op 24 september 2011 overkomen ongeval. De gemachtigde van [verzoeker] heeft … aangegeven dat de huisarts heeft geweigerd om de volledige patiëntenkaart te verstrekken, maar dat deze enkel informatie van twee jaar voor het ongeval van 24 september 2011 heeft aangeleverd. Daarop heeft de kantonrechter aangegeven dat [verzoeker] zelf de huisarts om een uitdraai van de volledige patiëntenkaart zou kunnen vragen. Tevens is haar verzocht om zelf een verklaring over te leggen over de eerdere aanrijding. [verzoeker] heeft bij e-mail van 19 december 2016 aan haar advocaat bericht dat zij de informatie niet gaat opvragen “in verband met haar privacy”. Daarmee is zij teruggekomen op de afspraken die ter zitting tussen partijen zijn gemaakt. Zij heeft niet uitgelegd waarop zij op de gemaakte afspraken is teruggekomen en heeft evenmin, zoals was verzocht, uitleg gegeven over het eerdere ongeval.
Nu een deelgeschilprocedure is gericht op een snelle beslissing en het partijen kennelijk niet is gelukt om de zaak op korte termijn vlot te trekken, ziet de kantonrechter geen aanleiding wederom een zitting te gelasten en zal een beslissing worden genomen op basis van het huidige dossier.[verzoeker] heeft de aanwezige twijfel over de causaliteit naar aanleiding van de rapportage van [B] niet kunnen wegnemen. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat er kennelijk een eerder ongeval is geweest, waarvan geen (medische) informatie bekend is. Het kan niet worden uitgesloten dat er tussen 2004 en 2009 ook sprake is geweest van klachten. Dat betekent dat het onvoldoende aannemelijk is geworden dat de gezondheidsklachten die [verzoeker] ervaart geheel dan wel gedeeltelijk het gevolg zijn van het ongeval op 24 september 2011 en dat het primaire verzoek zal worden afgewezen.
 Daarnaast verzoekt zij de kantonrechter om de medewerking van ASR te gelasten aan een onderzoek door de verzekeringsgeneeskundige en de arbeidsdeskundige en daarbij de vraagstelling vast te stellen.  Het is op dit moment dan ook (nog) niet aan de orde om nadere expertises door een verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige te gelasten.
 Tevens verzoekt zij om veroordeling van ASR tot betaling van een voorschot van € 2.500,- of € 5.000,–  Ten aanzien van het verzoek om bevoorschotting zal de beslissing niet anders zijn dan eerder bij beschikking van 13 november 2013 is bepaald. De kantonrechter kan nog niet vaststellen dat [verzoeker] een vorderingsrecht heeft dat het reeds verstrekte voorschot van € 5.000,– overstijgt, omdat de klachten niet te herleiden zijn tot het ongeval in 2009. Het verzoek zal dan ook worden afgewezen.
 en een voorschot van € 5.000,–.  De rechter overweegt dat het redelijk en ook aannemelijk is dat [verzoeker] gezien het haar overkomen ongeval kosten maakt, waaronder kosten van rechtsbijstand. Hoewel het causaal verband alsmede de omvang van de schade op dit moment nog niet vaststaat, is in de tussenperiode wel een neuroloog ingeschakeld om hier meer duidelijkheid over te verkrijgen. De rechter acht het gevorderde voorschot niet zodanig hoog, dat deze kosten niet redelijk zijn of niet in verhouding zouden staan tot de schade en de dubbele redelijkheidstoets niet zouden doorstaan. Daarom zal een bedrag van € 2.500,– aan voorschot worden toegewezen.

in het kader van het in het kader van het deelgeschil wordt vaak – zeker tijdens de mondelinge behandeling – een wat meer actieve houding van de rechter verwacht. Deze rechter pakt het ook echt aan. Vast wordt gesteld dat er is gemanipuleerd in de medische gegevens als het gaat om de situatie voor ongeval. Onder leiding van de rechtbank worden heldere afspraken gemaakt die vervolgens niet (goed) worden opgevolgd. Dat leidt dan tot afwijzing.

Het is wat onduidelijk waarom deze kwestie voor de kantonrechter diende.