Klachten zonder afwijkingen ongevalsgevolg of gevolg van fibromyalgie? Rechtbank:ongevalsgevolg.

rechtbank Utrecht, 24 april 2013, LJN: BZ8632
Achteropaanrijding 2006, aansprakelijkheid erkend. Rechtbank oordeelt dat whiplashachtige klachten ongevalsgevolg zijn. Fybromyalgie geen oorzaak klachten. 
Verzoek Rechtbank
Vaststellen dat sprake is van een causaal verband tussen de huidige klachten en beperkingen en het ongeval van 28 februari 2006, waarvoor ASR aansprakelijk is, en dat ASR de daaruit voortvloeiende schade dient te vergoeden. Het eerste struikelblok in de onderhandelingen tussen partijen is de vraag in hoeverre de door reumatoloog dr. Ten Wolde genoemde ‘fibromyalgie’ en de diagnose ‘CMV-besmetting’ aan de huidige klachten van [verzoekster] ten grondslag liggen.
Vooropgesteld wordt dat ASR de aansprakelijkheid (van haar verzekerde) voor het ontstaan van het ongeval niet heeft weersproken, zodat hiervan wordt uitgegaan. Ook heeft ASR niet, althans onvoldoende gemotiveerd, weersproken dat [verzoekster] vóór de datum van het ongeval niet de (lichamelijke en psychische) klachten ervoer die zij thans ervaart. Volgens ASR is echter nader onderzoek nodig naar de vraag in hoeverre de door dr. Ten Wolde genoemde fibromyalgie de oorzaak kan zijn van de huidige klachten van [verzoekster], althans naar de vraag in hoeverre de genoemde fibromyalgie is ontstaan door het ongeval of door iets anders. De looptijd van de schade van nu al zeven jaar past volgens ASR niet bij de aard van het ongeval. Volgens [verzoekster] is nader onderzoek niet nodig. Uit het huisartsendossier blijkt volgens haar uitsluitend dat dr. Ten Wolde heeft geconstateerd dat de klachten van [verzoekster] ‘passen bij fibromyalgie’. Hij heeft echter niet de diagnose “fibromyalgie” gesteld, terwijl eerder (door dr. Bernsen) reeds de diagnose WAD II (Whiplash Associated Disorder graad II) bij [verzoekster] is vastgesteld, in 2008 reeds werd gesproken van een medische eindsituatie en de klachten van [verzoekster] nadien niet zijn veranderd.
De rechtbank neemt het standpunt van [verzoekster] met betrekking tot de opmerking van dr. Ten Wolde over. Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat fibromyalgie een pijnsyndroom is (en als een controversiële diagnose wordt beschouwd). Fibromyalgie is dan ook een gevolg, een benaming van door de patiënt ervaren klachten, en geen oorzaak van klachten.  Ten tweede heeft ASR niet, althans onvoldoende, aannemelijk gemaakt dat er daadwerkelijk een andere oorzaak (in het verleden) is aan te wijzen voor de door [verzoekster] ervaren klachten dan het ongeval van 28 februari 2006. De door dr. Bernsen gediagnosticeerde WAD II – waarvan de klachten gelijkenis vertonen met fibromyalgie is door ASR niet, althans onvoldoende weersproken. Een aanrijding achterop leidt ook niet zelden tot zogenoemde whiplashklachten die moeilijk objectiveerbaar zijn omdat bij deze klachten veelal een medische, neurologische verklaring ontbreekt. Het bestaan van de klachten van [verzoekster] staat echter niet ter discussie, ook al hebben deze mogelijk mede een psychologische oorzaak samenhangende met het ongeval. Niet aannemelijk is geworden dat de klachten zijn ingebeeld, voorgewend of overdreven. De verwijzing van ASR naar de besmetting van [verzoekster] vóór het ongeval met het CMV (Cytomegalovirus) maakt het voorgaande niet anders. Enige specifieke aanwijzing dat de klachten van [verzoekster] (mede) hierin hun oorzaak vinden ontbreekt.
De rechtbank stelt vast dat sprake is van causaal verband tussen het ongeval van 28 februari 2006, waarvoor ASR aansprakelijk is, en de huidige klachten en beperkingen van [verzoekster] en dat ASR de daaruit voor [verzoekster] voortvloeiende schade dient te vergoeden.
ASR veroordelen tot betaling van de kosten van deze procedure, inclusief de door [verzoekster] betaalde griffierechten. De rechtbank begroot deze kosten conform de ter zitting overgelegde declaratiespecificatie op € 5.631,67, te vermeerderen met 5% kantoorkosten en 21 % BTW, zijnde in totaal € 7.155,– inclusief BTW. Dit bedrag, alsmede het door [verzoekster] betaalde griffierecht ad € 274,–, zal als kostenveroordeling worden uitgesproken in het dictum van deze beschikking.

Soms is de weergave van de standpunten van partijen in een uitspraak zodanig dat de vraag rijst of die weergave wel goed is. Het is niet eenvoudig om een andere oorzaak van whiplashachtige klachten dan het betreffende ongeval aan te tonen, net zo min als het eenvoudig is om aan te tonen dat klachten het gevolg zijn van iets anders dan het ongeval. De vaststaande normschending (de aanrijding) brengt dan vaak met zich mee dat een ongeval als oorzaak wordt aangeduid.
Of er met btrekking tot de kosten verweer is gevoerd is niet duidelijk. Het lijken wel erg veel uren (of een hoog uurtarief) geweest te zijn…