Zaak niet geschikt voor behandeling in deelgeschil i.v.m. nog niet afgeronde discussie omtrent causaal verband tussen lage rugklachten en ongeval

Rechtbank Amsterdam, 21 februari 2019
Verzoeker is in 2009 betrokken geweest bij een ongeval met 3 touringcars. Amlin heeft aansprakelijkheid erkend. Partijen verschillen van mening over het causaal verband tussen de lage rugklachten en het ongeval. Er heeft een orthopedische expertise plaats gevonden.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt dat de rechtbank:

(1) voor recht verklaart dat de rugklachten en de daaruit voortvloeiende beperkingen moeten worden toegerekend aan het ongeval van 1 juli 2009,

(1) Zaak is niet geschikt voor behandeling in deelgeschil. Tussen partijen is in geschil of de lage rugklachten van verzoeker het gevolg zijn van het ongeval. Deskundige concludeert dat er zijns inziens geen beperkingen op orthopedisch terrein zijn, ongeacht of deze voortvloeien uit het ongeval. Verzoeker gaat uit van een plausibel klachtenpatroon. Amlin gaat uit van rugklachten voor het ongeval. Alternatieve verklaringen door Amlin aangevoerd (degeneratieve afwijking en rugbelastende werkzaamheden). Het partijdebat is op diat punt nog niet volledig gevoerd en dat mogelijk nadere bewijslevering en een nieuw deskundigenonderzoek nodig zijn.
(2) de kosten van het deelgeschil begroot en Amlin veroordeelt tot betaling daarvan. (2) Kosten begroot op € 7.078,50 inclusief btw (23,40 uren x tarief € 250,- + 21% btw).

Deelgeschilprocedures zijn bedoeld om eenvoudig, snel en kostenefficiënt een knoop door te kunnen laten hakken op een punt of meerdere punten. Dat blijkt in deze zaak niet mogelijk te zijn omdat partijen nog volop in discussie zijn en nog niet alles is uitgezocht. Ook kan het zijn dat er nadere bewijslevering of een deskundigenonderzoek nodig is. Dat een toch vrij hoog bedrag aan uren en kosten wordt toegewezen lijkt samen te hangen met het niet voeren van verweer tegen deze post.