Zonder (nader) deskundigenonderzoek (nog) geen sprake van een medisch delay: verzoek onterecht ingediend

Rechtbank Amsterdam, 6 april 2017

(Verweerder 1), (verweerder 2) en (verweerder 3) zijn werkzaam als huisarts bij (maatschap). (verzoekster) bezoekt de huisartsen meermaals vanwege een pijnlijke verdikking / zwellingen / bobbeltjes, in / bij / onder de linker oksel. (Verweerder 1) verwijst (verzoekster) door naar het ziekenhuis, waar een mammacarcinoom in de linker borst wordt geconstateerd.

(Verzoekster) stelt (verweerders c.s.) aansprakelijk. De aansprakelijkheidsverzekeraar van (verweerders c.s.) wijst de aansprakelijkheid af. (Verzoekster) start een deelgeschil.

De rechtbank komt tot de conclusie dat het verzoek moet worden afgewezen: zonder deskundigenonderzoek kan de rechtbank geen oordeel geven over de stelling dat er sprake is van een medisch delay. Het verzoek is dan ook volstrekt onnodig en onterecht ingediend.

Verzoek Rechtbank
(Verzoekster) verzoekt samengevat:

(1) vast te stellen dat verweerders toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van de behandelovereenkomst, dan wel dat zij onrechtmatig hebben gehandeld, door bij (verzoekster) met de specifieke beschreven klachten niet de mamma te onderzoeken, terwijl (verzoekster) zeer frequent haar huisarts consulteerde en naar later bleek terecht haar zorgen uitte over de situatie, waardoor een doctor’s delay is ontstaan van minstens een jaar.

De vraag is aldus of verweerders de zorg hebben betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot onder gelijke omstandigheden mag worden verwacht. Op (verzoekster) rust de stelplicht, en zo nodig de bewijslast, ten aanzien van de gestelde – en door verweerders weersproken – normschending.

(Verzoekster) heeft haar stellingen verder onvoldoende onderbouwd. Er is bijvoorbeeld geen deskundigenbericht overgelegd.  De omstandigheden dat (verzoekster) meermaals haar huisarts(en) heeft bezocht wegens pijnklachten/knobbels in haar linker oksel, dat daarop door de huisartsen niet is besloten tot een verwijzing naar de mammapoli tot aan het laatste bezoek van (verzoekster) én dat vervolgens de diagnose borstkanker aan haar linkerborst is vastgesteld, rechtvaardigen nog niet de conclusie dat verweerders niet de zorgvuldigheid hebben betracht die van hen mocht worden verwacht.

Zonder nader deskundigenonderzoek waarin wordt onderzocht wat van een redelijk handelende huisarts onder de gegeven omstandigheden kan worden verwacht kan de rechtbank op dit moment echter geen oordeel geven over het handelen of nalaten van verweerders op dit punt. Voor het gelasten van een dergelijk onderzoek is gezien de daarmee gepaard gaande investering in tijd, geld en moeite in de deelgeschilprocedure geen ruimte.

(2) de kosten van het deelgeschil te begroten op € 8.837,00 met bevel aan verweerders om dit bedrag binnen veertien dagen na de beschikking te voldoen. Indien een deelgeschil volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, komen de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking. De rechtbank is van oordeel dat daarvan in dit geval sprake is. Een (medische) onderbouwing van de door (verzoekster) gestelde wanprestatie/onrechtmatige daad ontbreekt. Gezien de stand van de deelgeschiljurisprudentie was daarom voorzienbaar dat een nader deskundigenonderzoek aangewezen zou zijn.

Dit zou wellicht anders geweest kunnen zijn als gebleken was dat verweerders, althans de verzekeraar van verweerders, onvoldoende (voortvarend) medewerking zou hebben verleend aan het oplossen van het geschil. Uit het dossier volgt dat de verzekeraar van verweerders voortvarend en adequaat heeft gehandeld en de voor de hand liggende, noodzakelijke, vervolgstap (te weten: de benoeming van een deskundige) heeft aangereikt.

Voor een veroordeling van (verzoekster) in de proceskosten is evenmin plaats.

Opnieuw een kwestie waar nog heel veel vragen open staan waar eerst een antwoord op dient te komen, alvorens de kwestie – eigenlijk – voorgelegd kan worden in een deelgeschilprocedure. Nader deskundigenonderzoek is hier dé geëigende manier om de kwestie verder op te pakken. Dit deelgeschil is dan ook onnodig en onterecht ingediend.