Zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen gezamenlijk arbeidsdeskundig rapport: rapport geen grondslag voor onderhandelingen *

rechtbank Amsterdam 20 januari 2011, LJN: BQ1537

Verzoeker heeft blijvend letsel als gevolg van medische fout. Aansprakelijkheid erkend. Het ziekenhuis en Medirisk zijn verweerders. Op gezamenlijk verzoek van partijen heeft een chirurg deskundigenrapport uitgebracht. Vervolgens hebben partijen een gezamenlijke opdracht gegeven tot het opstellen van een arbeidsdeskundig rapport. Verzoeker eist dat het arbeidsdeskundig rapport in de onderhandelingen als uitgangspunt moet dienen voor de vaststelling van het verlies aan verdienvermogen, hetgeen door verweerders wordt betwist.
De rechtbank acht van belang dat het rapport na gezamenlijk overleg tot stand is gekomen. Er moet dus sprake zijn van zwaarwegende en steekhoudende argumenten om de conclusies van het rapport terzijde te schuiven. De rechtbank oordeelt dat het rapport niet deugdelijk is onderbouwd, aangezien het geheel is gebaseerd op een uitval van 20% terwijl daarvoor de (arbeidsdeskundige) onderbouwing ontbreekt. Daarom wordt het verzoek afgewezen.
Het verzoek tot vergoeding van de deelgeschilprocedurekosten wordt toegewezen. De zaak leent zich bij uitstek voor gespecialiseerde rechtsbijstand, zodat het in rekening gebrachte specialistentarief van € 291,- (excl. 5% kantoorkosten, excl. BTW) redelijk is.

Deze uitspraak zet duidelijk uiteen wat er mankeert aan het arbeidsdeskundig rapport.