Aansprakelijkheidsverzekeraar mag niet ‘zomaar’ een zaak eenzijdig afwikkelen

Rechtbank Noord-Nederland, 4 mei 2022
Verzoeker is op zijn fiets aangereden door een auto waarbij het stuur tegen zijn borst is aangekomen. Bovemij heeft in juli 2021 aansprakelijkheid erkend. Partijen zijn in onderhandeling getreden. Er is een medisch advies ingewonnen en er is verzocht om de inschakeling van een arbeidsdeskundige. Bovemij heeft echter gekozen om de zaak begin februari 2022 eenzijdig af te wikkelen. Verzoeker verlangt een verklaring voor recht dat de onderhandelingen moeten worden voortgezet. De rechter stemt daarmee in. Bovemij had nog geen definitief standpunt kunnen innemen over de omvang van de schade.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt (…):

(1) De eenzijdige afwikkeling door Bovemij onrechtmatig te verklaren en Bovemij te veroordelen/instrueren tot voortzetting van de onderhandelingen op basis van een herstelgerichte schadeafhandeling conform de Gedragscode Behandeling Letselschade;

(1) Nog geen sprake van een eindsituatie. Een verklaring voor recht dat er onrechtmatig is gehandeld door de onderhandelingen af te breken draagt niet bij aan het op weg helpen van partijen bij de verdere onderhandeling. Door Bovemij is geen enkel redelijk argument (te groot verschil in hetgeen partij willen) aangedragen om het dossier te sluiten.  Suggestie: eerst medisch en arbeidsdeskundig advies inwinnen.
(2) Bovemij te veroordelen tot betaling van een aanvullend voorschot ten bedrage van € 11.889,63 of een in goede justitie in redelijkheid te bepalen nader voorschot, gebaseerd op:

  • De schade van verzoeker overeenkomstig de meest recente schadestaat ad € 30.984,19;
  • De kosten buiten rechte exclusief kosten deelgeschil ad € 17.117,11;
  • De gemaakte kosten in het kader van de deelgeschilprocedure ad € 3.993,72;
(2) (Buiten)gerechtelijke kosten staan niet in verhouding tot de omvang van de voorlopige schade, die zijn buitenproportioneel. Disproportionaliteit is te verklaren door de specifieke situatie. Er moest snel gehandeld worden voor een adequate bevoorschotting. Daarom toegewezen.

Kosten deelgeschil 6 uur, uurtarief € 265,00 exclusief btw en 6% kantoorkosten toegewezen. Geen verweer door Bovemij gevoerd.

Kantonrechter? Kennelijk lagen de verwachtingen van partijen ver uit elkaar. Dat is echter volgens deze kantonrechter niet voldoende reden om over te gaan tot een eenzijdige afwikkeling. Maar ja, heel veel kosten voor een arbeidsdeskundige. Uit het niets afbreken is in ieder geval niet verstandig.