Geen verdere bevoorschotting op de persoonlijke schade, wel een aanvullend voorschot op de BGK

Rechtbank Rotterdam, 29 november 2021
Arbeidsongeval, met ernstig letsel als gevolg. (Verzoeker) meent dat er nader bevoorschot moet worden op zowel de persoonlijke schade als op de BGK. De rechtbank wijst het 2e verzoek (deels) toe.
Verzoek Rechtbank
(Verzoeker) verzoekt de rechtbank om te beslissen dat:

(1) (Verweerders) een voorschot op de persoonlijke schade van € 50.000,– moeten betalen;

Afwijzing van het verzoek. Verweerders betwisten uitgebreid en gemotiveerd de hoogte van de gestelde schade. Er zijn onvoldoende objectieve gegevens beschikbaar om de beoordelen of er een tekort is. Nader onderzoek is nodig; inmiddels is er ook een medisch expert ingeschakeld.
Verder is niet komen vast te staan dat (verzoeker) als gevolg van het uitblijven van nadere bevoorschotting in de financiële problemen is gekomen. De totale bevoorschotting dekt de gehele gestelde schade in de sfeer van het VAV. Andere schadeposten zien niet op extra uitgaven. (Verzoeker) zou maandelijks rond moeten kunnen komen van hetgeen bevoorschot is.
(2) (Verweerders) een voorschot op de BGK van € 10.000,– moeten betalen; Gedeeltelijke toewijzing van het verzoek: € 5.000,–. Met name t.a.v. de voormalige belangenbehartiger zijn er forse betalingen gedaan. Dat er aanzienlijk is bevoorschot op de BGK, betekent niet dat (verweerders) mogen weigeren om de in redelijkheid gemaakte kosten van de nieuwe belangenbehartiger te betalen.
Achteraf gezien zijn er in de eerste periode weinig stappen gezet. Dat (verzoeker) een andere belangenbehartiger heeft ingeschakeld, is niet onbegrijpelijk.
(3) De kosten te begroten en verweerders te veroordelen in deze kosten. Verzoek ziet slechts op verstrekken van nadere voorschotten. Er zijn geen inhoudelijke punten voorgelegd. Matiging van het uurtarief tot €225,–. Het aantal uur wordt vastgesteld op 12.

Begroting: 12 x € 225,– x 21% BTW = € 3.267,–. Aansprakelijkheid is erkend en dus volgt ook een veroordeling.

Helder verhaal m.b.t. de bevoorschotting op de persoonlijke schade. Voor wat betreft de bevoorschotting op de BGK maakt de rechtbank duidelijk dat ten alle tijde gekeken moet worden naar de redelijkheid van de gemaakte kosten. Niet alleen van de voormalige, maar ook van de huidige belangenbehartiger.
N.B. de rechtbank zegt eigenlijk dat men te veel bevoorschot heeft op de BGK in de periode dat (verzoeker) werd bijgestaan door zijn toenmalige belangenbehartiger.