11 jarige jongen valt tijdens schooluitje uit een boom, school niet aansprakelijk

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 januari 2020
Een 11 jarige jongen valt tijdens een schooluitje uit een boom nadat hij zich tegen alle instructies in aan het toezicht had ontrokken. De ouders zijn van mening dat de school tekort is geschoten in haar zorgplicht en niet gezorgd heeft voor voldoende veiligheid cq maatregelen heeft genomen ter voorkoming van ongevallen.
Verzoek Rechtbank
voor recht te verklaren dat de school aansprakelijk is Vast komt te staan dat de school tevoren een draaiboek heeft gemaakt, instructies heeft gegeven en voldoende toezicht heeft ingeregeld. Ook de feitelijke gang van zaken leidt niet tot de conclusie dat er onvoldoende toezicht was of maatregelen waren genomen. De rechtbank is van mening dat tegen die achtergrond van een 11 jarige jongen van groep 8 mag worden verwacht dat hij wist dat hij de duinpan niet mocht verlaten. Dat hij dat toch deed met alle gevolgen van dien leidt er niet toe dat de school haar zorgplicht heeft geschonden. De vordering wordt afgewezen.
de kosten op € 6309 te begroten en verweerder te veroordelen in betaling van deze kosten De rechtbank begroot de kosten conform het verzoek maar veroordeelt de school niet tot betaling daarvan.

‘Naar het oordeel van de rechtbank hadden deze maatregelen (zoals het met linten, bordjes of paaltjes afzetten van de duinpan) echter geen doel gediend nu voor de leerlingen en [naam zoon] voldoende duidelijk was wat wel en wat niet mocht. Het voert ook te ver om activiteiten zoals het uitje in een geheel afgeschermd gebied te laten plaatsvinden of met nog meer toezicht. Dat strookt niet met het karakter van een buitenactiviteit waar kinderen ook een zekere vrijheid moeten hebben om te spelen.’