Aanleveren van medische informatie getoetst aan Medische Paragraaf bij GBL

Rechtbank Oost-Brabant, 9 maart 2020
Partijen hebben discussie over het causaal verband tussen het ongeval en de klachten, beperkingen en arbeidsongeschikt. Om die discussie te beslechten zijn partijen het niet eens over welke medische informatie gedeeld moeten worden. De rechtbank toetst aan de proportionaliteitscriteria opgesteld in de Medische Paragraaf bij de GBL. Verzoeker dient het complete huisartsenjournaal en uitgebreide informatie van het UWV aan te leveren.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt daarom in dit deelgeschil:

(1) een verklaring voor recht dat hij voldoende medische informatie heeft overgelegd en dat hij niet is gehouden aanvullende informatie te overleggen, anders dan op verzoek van de deskundige;

Tegenverzoek van Euro Insurance:

(6) primair: veroordeling van [verzoeker] om inzage te geven aan Euro Insurance (althans aan haar medisch adviseur) in: de ongecensureerde en volledige patiëntenkaart (inclusief specialistenbrieven) van de huisarts van voor en na het ongeval; het ongecensureerde en volledige UWV-dossier (…) en de ontbrekende medische informatie van na het ongeval (…);

(7)subsidiair: dat de rechtbank in goede justitie bepaalt welke medische informatie verzoeker nog beschikbaar moet stellen.

(1) Toetsing aan proportionaliteitscriteria Medische Paragraaf: Het gaat om een omvangrijke schade. Verzoeker stelt tot pensioenleeftijd arbeidsongeschikt te blijven. Verzoeker is nu 33 jaar. Het gaat om een complexe zaak, namelijk subjectieve klachten van het bewegingsapparaat (niet objectiveerbaar letsel), als ook klachten van geestelijke aard. Verloop van klachten is atypisch, erg wisselend en onregelmatig. Er is sprake van een relevante medische voorgeschiedenis (ADHD, vroeger veel drugs, voor het ongeval gemeld met rugklachten). Rechtbank kent meer gewicht toe aan verstrekking van het volledige huisartsenjournaal dan de privacy van verzoeker. Verzoek wordt afgewezen.

(6)/(7) Dezelfde argumenten gelden voor het tegenverzoek. Primair verzoek wordt toegewezen (Subsidiaire verzoek wordt niet aan toegekomen).

(2) veroordeling van Euro Insurance tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding van € 1.250,- per maand, althans veroordeling tot betaling van een aanvullend voorschot onder algemene titel van € 15.000,-; (2) De arbeidsdeskundige zou het verlies aan verdienvermogen hebben vastgesteld. Arbeidsdeskundige heeft slechts opgeschreven wat haar door verzoeker is gesteld. Zij is door partijen slechts ingeschakeld voor de re-integratiebegeleiding. Tussen partijen staat het causale verband tussen het ongeval en de door verzoeker gestelde klachten, beperkingen en arbeidsongeschiktheid nog niet vasts. De medische expertise (-s) die de verdere beoordeling daarvan mogelijk maken, moet (-en) nog worden uitgevoerd. Met € 101.500,00 is voldoende bevoorschot. Verzoek afgewezen.
(3) een verklaring voor recht dat Euro Insurance onrechtmatig heeft gehandeld met veroordeling van Euro Insurance tot betaling van een smartengeldvergoeding wegens secundaire victimisatie van € 10.000,-; (3) Geen sprake van victimisatie. Door Euro Insurance binnen redelijke termijnen gereageerd, voldoende bevoorschot (ook op BGK), er is arbeidsdeskundige begeleiding geweest, een behandeltraject bij letselschade psychologen gefinancierd en kosten UWV bezwaarprocedure voldaan. Verzoek afgewezen.
(4) veroordeling van Euro Insurance tot betaling van € 1.944,39 wegens openstaande buitengerechtelijke incassokosten (4) Verzoek afgewezen. Onvoldoende gespecificeerd. Ruimschoots bevoorschot door Euro Insurance.
(5). begroting van de kosten van dit deelgeschil op € 6.893,98 met veroordeling van Euro Insurance tot betaling van dat bedrag aan verzoeker . (5) Uurtarief is al aangepast naar percentage eigen schuld. Bij de begroting van de kosten wordt daar verder geen rekening meer mee gehouden. Uurtarief € 227,90 acht de rechtbank redelijk. Uren gematigd van 23 naar 25.

De rechter gaat heel duidelijk in op de verschillende criteria opgenomen in de Medische Paragraaf. Beide partijen beriepen zich op deze richtlijn, maar interpreteerden deze anders. De rechter heeft alle eisen afgewogen en heeft partijen daarmee duidelijkheid verschaft voor het vervolgtraject.