Aansprakelijkheid voor medische kunstfout is niet komen vast te staan: verzoeken afgewezen

rechtbank Zwolle, 2 september 2011, LJN: BU1425

Verzoeker is in Flevoziekenhuis (met Medirisk verweerder) door orthopedisch chirurg geopereerd aan pols. Na operatie blijvende polsklachten. Verzoeker heeft ziekenhuis aansprakelijk gesteld voor onterechte botverwijdering.
Verweerders hebben aansprakelijkheid afgewezen. De klachten zijn niet het gevolg van operatie en de oorzaak van de klachten had redelijkerwijs niet eerder kunnen worden geconstateerd.  
Vervolgens hebben partijen gezamenlijk verzoek gedaan aan orthopedisch chirurg drs. Braakman om medisch oordeel. Braakman sluit zeker niet uit dat er intraoperatief sprake is geweest van medisch onzorgvuldig handelen. Harde bewijsvoering ontbreekt. Er is wel spraek van grote waarschijnlijkheid.
Verweerders hebben kritiek op het rapport van Braakman en handhaven hun standpunt.

De rechtbank stelt vast dat Braakman zijn conclusie baseert op verschillende aannames en onzekerheden, waarvan verweerders de juistheid gemotiveerd hebben betwist. De rechtbank is van oordeel dat de bevindingen en conclusies van Braakman niet de conclusie rechtvaardigen dat het handelen van de chirurg juridisch gekwalificeerd kunnen worden als tekortkoming. Uit hetgeen verzoeker naar voren heeft gebracht kan niet worden afgeleid welke fout de chirurg concreet wordt verweten, op welk moment hij anders had moeten handelen, of hoe hij wél had moeten handelen.  Dit blijkt ook niet uit het rapport van Braakman. Derhalve is niet gebleken dat is gehandeld met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend orthopedisch chirurg in vergelijkbare omstandigheden mag worden verwacht. De aansprakelijkheid is niet komen vast te staan. Het verzoek tot verklaring voor recht met betrekking tot aansprakelijkheid wordt afgewezen. 
Omdat de aansprakelijkheid niet is komen vast te staan, bestaat er geen ruimte voor vergoeding van buitengerechtelijke kosten. De verzoeken die gericht zijn op vergoeding en begroting van deze kosten worden dan ook afgewezen.

De rechtbank neemt de moeite om de bevindingen van de deskundige kritisch op zijn juridische merites te beoordelen en concludeert dat aansprakelijkheid niet is komen vast te staan.