Alleen kosten rechtsbijstand worden gevorderd in een kwestie waarbij causaliteit en beperkingen niet duidelijk zijn: afgewezen, evenals de kosten deelgeschil.

Rechtbank Rotterdam 8 december 2016
Een deelgeschil alleen maar vanwege de kosten rechtsbijstand. Er is een redelijk voorschot geweest en voor het overige is het goed om even af te wachten totdat duidelijk is welke schade er feitelijk is naast de kosten rechtsbijstand.
Verzoek Rechtbank
te bepalen dat de door [eiser] gemaakte kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand redelijk zijn en als zodanig door HDI dienen te worden vergoed;  n dit geval gaat het buitengerechtelijke onderhandelingstraject tussen partijen voort en is er tot op heden slechts sprake van een mogelijk geschil tussen partijen over de redelijkheid van de door [eiser] gemaakte kosten van rechtskundige bijstand. HDI heeft daarover immers nog geen definitief standpunt ingenomen, maar wil de verdere discussie uitstellen totdat de uitkomst van de neurologische expertise bekend is. Niet in geschil is dat die uitkomst op korte termijn wordt verwacht. Voorts vormt het thans onbetaald gebleven deel van de declaraties van de belangenbehartiger van [eiser] geen breekpunt in het onderhandelingstraject. De belangenbehartiger heeft desgevraagd immers verklaard zijn werk niet te zullen neerleggen vanwege het thans openstaande bedrag en HDI heeft toegezegd dat de werkzaamheden van de belangenbehartiger die met de medische expertises samenhangen te zullen bevoorschotten. Het risico dat de belangenbehartiger door het openstaande bedrag van zijn declaraties beïnvloedbaar wordt en zijn taak niet naar behoren zal uitvoeren, komt gelet op de beperkte hoogte van dat bedrag niet reëel voor.
 HDI te veroordelen om ter zake van deze kosten een bedrag van € 3.835,58 aan [eiser] te voldoen;  Op grond van het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat de verzochte beslissing – gelet op de investering in tijd, geld en moeite – onvoldoende kan bijdragen aan de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst. Dit leidt tot afwijzing van de onderdelen A en B van het verzoek.
 de kosten van deze procedure te begroten op € 2.559,15 en HDI te veroordelen om deze kosten aan [eiser] te voldoen;  Op grond van artikel 1019aa Rv dient in beginsel begroting plaats te vinden van de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door dood of letsel lijdt. Hierbij dient de dubbele redelijkheidstoets gehanteerd te worden. Dit betekent dat indien een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen. Dit laatste is op grond van hetgeen onder 4.5. is overwogen naar het oordeel van de rechtbank het geval. Het deelgeschil is ingesteld met het doel om betaling van facturen te verkrijgen en niet om een vaststellingsovereenkomst tot stand te brengen of dichterbij te brengen. Dit leidt er toe dat de onderdelen C en D van het verzoek eveneens afgewezen dienen te worden.
 de te wijzen beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. 

 In veel zaken die in  deelgeschil worden gebracht gaat het (echt) niet om de oplossing van een geschil dat de vaststellingsovereenkomst binnen bereik brengt, maar om voorschotten en kosten rechtsbijstand  met een hoog “nooit geschoten altijd mis”gehalte. Zo ook hier, waarbij de belangenbehartiger eerlijk vertelt dat hij natuurlijk gewoon aan de slag blijft ook al worden de kosten nog niet betaald.