AOV is – in casu – een sommenverzekering; verrekening van 50% van de AOV-uitkeringen op de schade is redelijk

Rechtbank Rotterdam, 21 november 2018
(Verzoekster) heeft voor eigen rekening een AOV afgesloten bij (AOV-verzekeraar X). (Verzoekster) maakt aanspraak op een uitkering, welke door X wordt gehonoreerd.

(Verweerder 2) doet een beroep op het bepaalde ex. art. 6:100 BW. (Verzoekster) is het hier niet mee eens – ‘de AOV is een sommenverzekering’ – en zij start een deelgeschilprocedure.

De rechtbank komt tot het oordeel dat de door (verzoekster) ontvangen gelden uit de AOV voor 50% mogen worden verrekend met de schade zoals te vergoeden door (verweerder 2).

Verzoek Rechtbank
(Verzoekster) verzoekt de rechtbank te beslissen dat:

(1) de door (verzoekster) (te) ontvangen gelden uit de AOV niet verrekend mogen worden met de schade zoals te vergoeden door (verweerder 2);

De rechtbank overweegt dat gezien de polisvoorwaarden, de strekking en de kern van de AOV is dat de daguitkering uitsluitend is gekoppeld aan de mate van arbeidsongeschiktheid (en niet aan de hoogte van de inkomensderving en/of de vraag of (verzoekster) schade lijdt). Al met al wordt geconcludeerd, dat de AOV in overwegende mate een sommenverzekering is.

Uit het arrest Verhaeg/Jenniskens (ECLI:NL:HR:2010:BM7808) volgt dat de rechtbank, in een geval van letselschade waarbij het opkomend voordeel bestaat in een verzekeringsuitkering deze twee posten kan verrekenen. Ook als de uitkering uit hoofde van een sommenverzekering wordt gedaan, is verrekening derhalve mogelijk. In voornoemd arrest heeft de Hoge Raad – in rechtsoverweging 3.5.3 – geconcretiseerd onder welke omstandigheden verrekening redelijk kan zijn.

De rechtbank benoemt vervolgens voor en tegenargumenten voor het verrekenen van de uitkeringen van de AOV met de betalingen van (verweerder 2).

De rechtbank acht de argumenten voor wel of geen verrekening in zeker evenwicht met elkaar: alhoewel de AOV in overwegende mate een sommenverzekering is die een privéaangelegenheid van (verzoekster) is geweest en (verweerder 2) dus niets aangaat – hetgeen niet voor verrekening pleit – kan de rechtbank er niet aan voorbijgaan dat, de betrokken sommenverzekering feitelijk ook voorziet in een compensatie voor inkomstenderving.

Gegeven de omstandigheden van het geval oordeelt de rechtbank dat verrekening van 50% van de AOV-uitkeringen op de schade het meest recht doet aan de situatie.

(2) als verrekening toch rechtens redelijk is, te bepalen dat verrekening enkel mag plaatsvinden met uitsluitsel van de door (verzoekster) betaalde premiebedragen vanaf het moment van afsluiten van de AOV, dan wel de door de rechtbank te bepalen premiebedragen; Omdat (verweerder 2) voor 50% profijt heeft van de AOV die (verzoekster) heeft afgesloten acht de rechtbank het redelijk van het toe te rekenen voordeel de premiebedragen, eveneens voor 50%, af te trekken vanaf het moment waarin het risico zich heeft verwezenlijkt tot aan het moment dat (verzoekster) volledig hersteld is verklaard.
(3) de kosten van deelgeschil worden begroot en Allianz hierin wordt veroordeeld. (Verzoekster) heeft verzocht de kosten van de werkzaamheden van haar advocaat te begroten op € 7.018,– (29 uren tegen een uurtarief van € 200,00, inclusief kantoorkosten, inclusief 21% BTW).

(Verweerder 2) voert verweer: een bedrag van € 3.500,00, hetgeen neerkomt op een uurbesteding van 13 uur tegen een uurtarief van € 200,00 exclusief 21% BTW en griffierecht, is redelijk.

De rechtbank is van oordeel dat de omvang van het aantal uren gelet op de omvang en inhoud van het verzoekschrift en de mate van complexiteit van het deelgeschil licht bovenmatig is. Ook acht de rechtbank een zekere overlap met de kennelijk al eerder in rekening gebrachte buitengerechtelijke kosten aannemelijk. De rechtbank zal het aantal uren daarom matigen tot 24 uur. Het gehanteerde uurtarief is redelijk te noemen.

De verrekening van de sommenuitkering ten voordele van de aansprakelijke partij is dus – weliswaar in uitzonderingsgevallen – mogelijk. Een logische gedachte ook, aangezien niet verrekenen een sterke stimulans is om vooral niet aan het werk gaan; het slachtoffer zou dan immers een dubbele uitkering ontvangen zolang er sprake is van AO.