Bezitter pony aansprakelijk voor letsel. Geen uitspraak over eigen schuld.

rechtbank Middelburg 13 februari 2013, LJN: BZ5965
Naast pony staande verzoekster verdraait knie doordat pony hoofd omdraait. Eigen energie dier, bezitter pony is aansprakelijk. Eventuele eigen schuld valt buiten dit deelgeschil.    
Verzoek Rechtbank
Te bepalen dat [verweerder] aansprakelijk is voor de ten gevolge van het ongeval d.d. 13 juni 2009 geleden en nog te lijden schade. Aansprakelijkheid
Ter beoordeling staat de vraag of [verweerder] op grond van het bepaalde in artikel 6:179 BW als bezitter van de pony aansprakelijk is voor de door [verzoekster] ten gevolge van het ongeval op 13 juni 2009 mogelijk geleden en nog te lijden schade. Voornoemd artikel bepaalt dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid krachtens artikel 6:162 BW zou hebben ontbroken indien de bezitter de gedraging van het dier, waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad. Dit artikel brengt de door een dier aangerichte schade in beginsel voor risico van de bezitter van het dier. Dit wordt niet anders indien het dier zich in de feitelijke macht van iemand anders bevindt, ook niet indien, zoals in casu, diegene ervaring heeft met paarden in het algemeen en deze pony in het bijzonder. Het verweer van [verweerder] dat geen sprake was van een ‘eigen beweging’ van de pony omdat deze op het moment van het incident in de feitelijke macht van [verzoekster] zelf was, voor welke situatie artikel 6:179 BW niet bedoeld is, gaat dan ook niet op. Voor de toepassing van voormeld artikel dient ervan te worden uitgegaan dat de bedoelde aansprakelijkheid is gebaseerd op het gevaar dat in de eigen energie van het dier schuilt en het onberekenbare element dat daarin is gelegen.
In casu is niet gebleken dat de pony handelde als instrument van [verzoekster], die hem vasthield. De beweging met het hoofd kwam vanuit het dier zelf, waarschijnlijk naar aanleiding van het horen van zijn naam. De omstandigheid dat [verzoekster] ruime ervaring had met paarden in het algemeen en met deze pony in het bijzonder maakt niet dat de gedraging van de pony anders gekwalificeerd moet worden.Uit het vorenstaande volgt dat [verweerder] als bezitter van de pony op grond van artikel 6:179 BW aansprakelijk is voor de schade die [verzoekster] ten gevolge van het ongeval op 13 juni 2009 (mogelijk) heeft geleden en nog zal lijden.

Eigen schuld
In dit deelgeschil ligt uitsluitend de aansprakelijkheidsvraag ter beoordeling voor. Tussen partijen resteert een geschil betreffende de door [verzoekster] mogelijk ten gevolge van de gebeurtenis geleden en nog te lijden schade. De rechtbank kan en zal daaromtrent thans geen oordeel geven, maar overweegt, mede gelet op het beroep dat [verweerder] heeft gedaan op het bepaalde in artikel 6:101 BW, dat er in casu mogelijk sprake is van omstandigheden die aan [verzoekster] kunnen worden toegerekend die mede hebben bijgedragen aan het ontstaan van de schade. Zo was [verzoekster], die veel ervaring heeft met paarden in het algemeen en ook goed bekend was met deze pony in het bijzonder, degene die het dier vast hield op het moment van het incident, om te voorkomen dat hij zou weglopen. Zij heeft ook zelf verklaard dat zij op dat moment waarschijnlijk met een riempje bij het hoofd van de pony bezig was en dat deze het in het algemeen niet fijn vond als aan zijn hoofd werd gezeten. Dergelijke omstandigheden kunnen aan [verzoekster] als benadeelde worden toegerekend, hetgeen gelet op het bepaalde in artikel 6:101 BW invloed kan hebben op de verdeling van de schadelast over partijen.

De kosten van de procedure te begroten op € 1.363,57 te vermeerderen met het verschuldigde griffierecht en veroordeling van [verweerder] in de proceskosten. Nu het verzoek betreffende de aansprakelijkheid van [verweerder] wordt toegewezen zal ook de gevorderde kostenbegroting en veroordeling zoals verzocht worden toegewezen. Tegen de hoogte van de gevorderde kosten is geen verweer gevoerd en zij kunnen naar het oordeel van de rechtbank de dubbele redelijkheidstoets doorstaan.

Het is jammer dat de – belangrijke – eigen schuld knoop niet is doorgehakt.