Deelgeschil over kosten rechtsbijstand na regeling overige schade: deelgeschil is geen incassoprocedure, afwijzing.

rbov20180130_08022018
Verzekeraar wikkelt eenzijdig af inclusief kosten rechtsbijstand. Geruime tijd later toch deelgeschil, alleen voor ‘resterende’kosten rechtsbijstand. Rechtbank acht methode onjuist en kosten disproportioneel. Afwijzing, ook geen kosten.
Verzoek Rechtbank
 {VERZ} verzoekt de rechtbank te bepalen dat Noordhollandsche en ASR aan hem een vergoeding zullen betalen van 11.590,35 ter zake de kosten rechtsbijstand ex artikel 6:96 BW,   Het aanhangig maken van deze procedure staat haaks op hetgeen is bedoeld niet een deelgeschil, namelijk de vereenvoudiging en versnelling van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade. De investering in tijd, moeite en geld afgewogen tegen het ‘resterende belang’ van {VERZ} is uiterst gering zodat het opstarten van een nieuwe kostbare procedure na een dermate lange periode van stilte en zonder eerst contact op te nemen met de verzekeraars verzwarende negatieve aspecten zijn die maken dat het verzoek dient te worden afgewezen.

Daar waar de raadsvrouwe poogt omstandigheden aan te voeren waarom deze bedragen zo hoog zijn opgelopen, kan de rechtbank niet anders oordelen dan dat dit – gelet op hetgeen hiervoor al is overwogen – niet in het kader is geweest van een efficiente en doelmatige rechtspleging.

 de kosten van {VERZ} te begroten op grond van hetgeen verzoeker heeft gesteld in 6.1. en 6.2. van zijn verzoekschrift Hierbij dient de dubbele redelijkheidstoets gehanteerd te worden. Dit betekent dat indien een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen. Zoals de rechtbank hiervoor heeft overwogen is dit laatste in casu het geval. Het deelgeschil is ingesteld met het doel om betaling van facturen te verkrijgen en niet om een vaststellingsovereenkomst tot stand te brengen of dichterbij te brengen.

natuurlijk, kosten rechtsbijstand zijn een schadepost van het slachtoffer, maar de deelgeschilprocedure is er voor slachtoffers, niet voor belangenbehartigers.