Geen algemene beoordeling van gehanteerd uurtarief in deelgeschilprocedure

Verzoeker is op 4 mei 2022 een motorongeval met letsel overkomen. Achmea heeft aansprakelijkheid erkend voor de gevolgen van het ongeval. De schade met uitzondering van de buitengerechtelijke kosten is geregeld. Partijen hebben discussie over het gehanteerde uurtarief van de belangenbehartiger. De belangenbehartiger hanteert een uurtarief van € 189,50 ex btw (inhoudelijke werkzaamheden) en € 69,50 ex btw (administratieve werkzaamheden) Achmea wil maximaal € 100,00 ex btw vergoeden. Omdat niet specifiek om een bedrag is gevraagd is de vraag dossieroverstijgend en draagt de beslissing niet bij aan het tot stand komen van een vaststellingsovereenkomst.

Verzoeker is niet ontvankelijk omdat de verzochte beslissing dossieroverstijgend is en niet specifiek betrekking heeft op het motorongeval dat verzoeker is overkomen. De beslissing zal niet bijdragen aan de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst.

De kantonrechter begroot de kosten op nihil. Kosten doorstaan dubbele redelijkheidstoets niet. Ruim decennia lang vaste rechtspraak over de vraag of er plaats is voor een beslissing op de buitengerechtelijke kosten niet kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst ten behoeve van de benadeelde.

Kosten

afgewezen

Resultaat

niet-ontvankelijjk

Er is geen specifiek bedrag gevorderd aan buitengerechtelijke kosten. Zowel een niet-ontvankelijkheidsverklaring als een kostenbegroting op nihil. De kantonrechter hecht er vooral waarde aan dat het duidelijk is wanneer een beslissing over de buitengerechtelijke kosten bijdraagt aan het tot stand komen van een vaststellingsovereenkomst. Daar zijn veel uitspraken over te vinden.