Opnieuw afwijzing van een verzoek medewerking deskundigenonderzoek in deelgeschil

Ongeval uit ’11, waarbij verzoeker als voetganger werd aangereden door bestuurder van het WA-verzekerde voertuig. Na meerdere orthopedische expertises wordt nu verzocht om Allianz te bevelen medewerking te verlenen aan deskundigenonderzoek door een revalidatiearts + verzekeringsgeneeskundige. Afwijzing van dit verzoek.

Dat verzoeker had kunnen opteren voor een voorlopig deskundigenbericht ex art. 202 Rv maakt niet dat verzoeker niet-ontvankelijk is in zijn verzoek in deelgeschil. Het betreft hier een extra instrument, zo ook beoogd door de wetgever, ter doorbreking van een impasse in de buitengerechtelijke onderhandelingen.

In deze kwestie draagt toewijzing van het verzoek onvoldoende bij aan het doorbreken van de impasse. Partijen verschillen namelijk dermate van visie over het onderzoek – nut, toegevoegde waarde, persoon, vraagstelling – dat het niet in de rede ligt dat partijen met de gevraagde expertise er sneller en eenvoudiger onderling uit zullen komen. Onder die omstandigheden had verzoeker moeten opteren voor een voorlopig deskundigenbericht ex art. 202 Rv.

Afwijzing van het verzoek. Niet op voorhand kan worden vastgesteld dat alle kosten als redelijke kosten kunnen worden aangemerkt. De kosten gemoeid met het (aanvullende) medisch advies komt uit op € 1.323,14. Totaal is er tot op heden € 21.609,20 bevoorschot op de BGK (incl. verschotten). Verzoeker heeft nagelaten om toe te lichten waarom men het totaalbedrag had overstegen, dan wel waarom de factuur van het medisch advies met het totaal aan voorschotten niet betaald had kunnen worden.

Verzoek: 15,2 uur x € 235,– x BTW + Griffierecht. De beslissing tot afwijzing van het verzoek lag niet op voorhand vast dat gezegd kan worden dat de kosten onterecht en onnodig zijn gemaakt. Toewijzing van het verzoek, nu zowel het aantal uur als het uurtarief niet onredelijk voorkomt.

Kosten

kosten geheel toegewezen

Resultaat

afgewezen

Opnieuw probeert een partij een deskundigenbericht te verkrijgen d.m.v. indiening verzoekschrift in deelgeschil. Ook hier zal het kostenverhaal een rol spelen om deze route te kiezen in plaats van het verzoekschrift deskundigenbericht. De rechtbank hanteert de norm van het deelgeschil en dat leidt tot afwijzing van het verzoek,. De mogelijkheden om zo'n verzoek in een verzoekschriftprocedure deskundigenbericht af te wijzen lijken voor de rechtbank kleiner. Dat is dus toch de beste route voor degene die werkelijk zo snel mogelijk een deskundigenbericht wil...