Toedracht vermeend arbeidsongeval niet aangetoond door tegenstrijdige verklaringen

Verzoekster stelt dat zij tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden als beveiliger is uitgegleden van een trap van een parkeergarage doordat er bladeren op de trap lagen. Door tegenstrijdige verklaringen van verzoekster dient er nader onderzoek plaats te vinden. Daarvoor is een deelgeschil niet geschikt en heeft de kantonrechter de vordering afgewezen.

(1) Afgewezen. Verzoekster heeft niet eenduidig verklaard over de toedracht waaronder het voorval zou hebben plaatsgevonden. Verzoekster kan niet vanwege bevroren bladeren zijn uitgegleden omdat de temperatuur niet onder het vriespunt is gekomen. Door de uiteenlopende verklaringen van verzoekster is geen sprake (meer) van een voldoende gemotiveerde en consistente stelling dat zij schade heeft geleden in de uitoefening van haar werkzaamheden. Nader onderzoek nodig en daarvoor leent deelgeschilprocedure zich niet. Partijen zijn verplicht om de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Verzoekster heeft die verplichting geschonden.

(2) Kosten begroot op € 8.697,18 (36,5 uur). Geen verweer gevoerd tegen kosten.

Kosten

kosten toegewezen, maar geen veroordeling

Resultaat

afgewezen

Ondanks dat een werknemer niet de precieze toedracht hoeft te bewijzen en slechts aannemelijk hoeft te maken dat er schade is geleden tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden dienen de aangedragen feiten naar waarheid en zo volledig mogelijk te worden aangevoerd. Op die manier kan de werkgever zijn zorgverplichting aan de hand van de stellingen van de werknemer nader invullen.