Verzoek leent zich niet voor behandeling in een deelgeschilprocedure, te veel bewijslevering nodig

Verzoek leent zich niet voor behandeling in een deelgeschilprocedure; beantwoording van de rechtsvraag zal veel tijd in beslag nemen omdat uitvoerige bewijslevering nodig is nu bijna elk onderdeel van de zaak tussen partijen in geschil is. Afwijzing op grond van artikel 1019z Rv.

Vaststaat dat het ongeval van verzoeker heeft plaatsgevonden tijdens de werkzaamheden voor Laserclean. Dat betekent dat Laserclean aansprakelijk is voor de daardoor door verzoeker geleden en nog te lijden schade tenzij Laserclean aantoont dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan. Uit de stelling van partijen volgt dat tussen hen bijna elk onderdeel van deze zaak in geschil is. Dit betekent dat er nog uitvoerige bewijslevering nodig is. Aangezien een deelgeschil zich niet leent voor uitvoerige bewijslevering, kan het verzoek van verzoeker om de aansprakelijkheid van Laserclean vast te stellen niet worden gehonoreerd. Het verzoek van verzoeker zal daarom op grond van artikel 1019z Rv worden afgewezen.  

Aan dit verzoek wordt niet toegekomen. 

Uit de parlementaire geschiedenis bij artikel 1019aa Rv volgt dat ook als een verzoek op grond van artikel 1019z Rv wordt afgewezen, de rechtbank de kosten van deze procedure dient te begroten. Hierbij dient de dubbele redelijkheidstoets te worden gehanteerd. Dit betekent dat indien een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen.  In dat geval kan begroting kosten achterwege blijven. 

De kantonrechter is van oordeel dat van een volstrekt onnodig of onterecht ingestelde procedure in dit geval geen sprake is. Pas tijdens deze procedure is in volle omvang duidelijk geworden dat partijen over vrijwel alles diep van mening verschillen. Dat het zich niet leent voor een deelgeschil, doet daaraan niet af. Er zal worden overgegaan tot begroting van de kosten. 

De kantonrechter vindt een tijdsbesteding van 10 uur (inclusief zitting) á € 200,00 (ex btw) redelijk. Dit betekent dat de kosten zullen worden begroot op (10 uur x € 200,00 x 21% btw) € 2.420, waarbij nog opgeteld dient te worden het griffierecht van €86,00 zodat de totale kosten worden begroot op €2.506,00

Aangezien de aansprakelijkheid van laserclean niet is komen vast te staan, zal de kantonrechter de kosten alleen begroten en Laserclean niet veroordelen tot betaling daarvan. Het begrote bedrag hoeft alleen door Laserclean te worden betaald als haar aansprakelijkheid alsnog komt vast te staan.  

Kosten

aantal uren verminderd<br />uurtarief verlaagd

Resultaat

afgewezen