Geen deelgeschil: verzoek afgewezen en procedurekosten blijven voor rekening verzoeker

rechtbank Arnhem 11 januari 2011, 207447 / HA RK 10-22

Verzoeker is in 2002 getroffen door hartinfarct. In het vonnis van 10 maart 2010 heeft de rechtbank Arnhem voor recht verklaard dat de huisartsenpost (verweerster in deze deelgeschilprocedure) voor 10% aansprakelijk is voor de door het letsel veroorzaakte schade en de huisartsenpost veroordeeld tot vergoeding van 10% van die schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. Partijen zijn er vervolgens niet in geslaagd om overeenstemming te bereiken over de omvang van de te vergoeden schade. Er is geen schadestaatprocedure aanhangig gemaakt.
Het deelgeschil betreft het uitgangspunt voor de schaderegeling en hieraan gekoppeld de door verzoeker begrote schade, alsmede de rechtsbijstandkosten. Het verzoekt strekt ertoe om uitsluitsel te geven omtrent dit deelgeschil.
De rechtbank oordeelt dat de omvang van het geschil overeenkomt met het volledige na het vonnis van 10 maart 2010 resterende geschil. Het gaat in wezen dus om beslechting van het gehele geschil. Een beslissing over dit geschil zou verder onderhandelen overbodig maken. Er is derhalve geen sprake van een deelgeschil zodat het verzoek wordt afgewezen.
Het verzoek tot vergoeding van de door verzoeker in de deelgeschilprocedure gemaakte kosten wordt afgewezen. De beslissing dat geen sprake is van een deelgeschil lag namelijk zo voor de hand dat het indienen van het verzoek volstrekt onterecht was.

Er moet na het deelgeschil nog kunnen worden onderhandeld. Dat was hier niet het geval, dus heeft de rechtbank  het verzoek afgewezen. De procedurekosten blijven voor rekening van verzoeker. Bezint eer gij een deelprocedure begint!