Ontbreken relevante gegevens i.v.m. vaststellen eigen schuld; verzoek volstrekt onnodig ingediend

Rechtbank Den Haag, 27 juni 2018
Verzoekster is tegen een tram aangelopen en heeft daardoor letsel opgelopen. Verzoekster stelt de exploitant van de tram aansprakelijk voor haar schade. Partijen verschillen van mening over de toedracht van het voorval. Verzoekster heeft eenzijdig een deskundige ingeschakeld om de toedracht van het voorval te onderzoeken. HTM wil bij wijze van schikking 60% van de schade voor haar rekening nemen.
Verzoek Rechtbank
Verzoekster verzoekt (…)

(1) voor recht te verklaren dat HTM aansprakelijk is voor de gehele materiële en immateriële geleden en nog te lijden schade van verzoekster, zonder enige vorm van eigen schuld, althans een eigen schuld percentage in goede justitie te bepalen, althans minder dan 40%,

 (1) Zaak is niet geschikt voor de behandeling in een deelgeschilprocedure. Relevante feiten om eigen schuld vast te stellen staan nog niet vast, nader onderzoek is vereist. Verzoekster heeft eenzijdig een deskundige ingeschakeld. HTM heeft getuigenverklaringen van twee passagiers. Aan de vraag op wie de bewijslast rust inzake de eigen schuld komt de rechter niet aan toe. Kantonrechter acht voorstel schuldverdeling 40-60% redelijk. Verzoekster had (beter) kunnen en moeten opletten.
(2) met veroordeling van HTM in de buitengerechtelijke kosten, de kosten van de deskundige en de proceskosten. (2) Het deskundigenrapport is een partijrapportage die uitgaat van eenzijdige aannames die door HTM gemotiveerd zijn bestreden. Kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding.

Er is sprake van een volstrekt onnodig of onterecht ingestelde procedure. Vanaf moment dat aansprakelijkheid is afgewezen was verzoekster bekend dat de lezing van HTM niet overeenkwam met haar eigen lezing. De gemachtigde had zich bij het indienen van het verzoekschrift moeten realiseren dat een partijrapportage niet zonder meer zou leiden tot een ander oordeel. Kosten worden afgewezen en niet begroot.

Nader onderzoek om het eigen schuldpercentage te kunnen vaststellen is nodig. Het inschakelen van een deskundige heeft geen toegevoegde waarde gehad, omdat door de wederpartij niet is ingestemd met de inschakeling van de deskundige. De gemachtigde had moeten weten dat de beslissing van de kantonrechter zo voor de hand lag dat het deelgeschil volstrekt onnodig is ingediend.