Schadebehandelaar mag concept expertiserapport niet inzien

Rechtbank Rotterdam, 24 oktober 2018
Verzoekster is in 2012 betrokken geweest bij een ongeval. Allianz is de aansprakelijke verzekeraar. Partijen zijn het erover eens dat er een orthopedische expertise dient plaats te vinden. Verzoekster wil niet op voorhand inzage geven aan de schadebehandelaar van de verzekeraar.
Verzoek Rechtbank
Verzoekster verzoekt – samengevat –

(1) dat de rechtbank Allianz beveelt haar medewerking te verlenen aan het reeds overeengekomen expertisetraject zonder dat daarbij op voorhand de verplichting aan [verzoekster] wordt opgelegd om het conceptrapport en/of het definitieve rapport onverkort te delen met de door Allianz ingeschakelde schaderegelaar.

 (1) Geen schending van art 6 EVRM (equality of arms). Artikel ziet op eerlijk proces, niet op eerlijke onderhandelingen. Geen aansluiting bij procedure (voorlopig deskundigenbericht).

Recht op privacy prevaleert boven het belang van Allianz om inzage rapport. Buitengerechtelijke fase is van doorslaggevende betekenis. Proportionaliteit/subsidiariteit. Er is een minder verstrekkende wijze waarop hetzelfde resultaat kan worden behaald door enkel medisch adviseur inzage te geven. Enkel medisch adviseur is gebonden aan beroepsgeheim. Vertrouwelijkheid van de informatie is daarmee gewaarborgd, maar ook de objectieve beoordeling. Verzoek van verzoekster wordt toegewezen.

(2) dat Allianz in de kosten van deze procedure wordt veroordeeld. (2) Uurtarief € 267,50 ex btw is niet onredelijk, betreft specialistenkantoor, aantal uren gematigd van 16 naar 12. Kosten € 3.962,10

Wie heeft integraal recht op inzage in het expertiserapport? De rechter maakt duidelijk een onderscheid tussen de buitengerechtelijke en de gerechtelijke fase en wil ook dat voldoende waarborgen zijn waarmee de privacy buitengerechtelijk van verzoekster niet in het geding komt. Dat brengt met zich dat in dit soort zaken beter de procedure van het voorlopig deskundigenbericht gekozen kan worden.