Openstaande rechtsbijstandkosten moeten volledig worden betaald, procedurekosten veel lager begroot dan verzocht.

rechtbank ‘s-Gravenhage, 26 oktober 2011, LJN: BU3870

Verzoekster is in botsing gekomen met bij Allianz (verweerster) verzekerde personenauto. Aansprakelijkheid is erkend. Allianz heeft  reeds € 12.500,- bevoorschot. Er wordt verzocht om te bepalen dat Allianz de nog openstaande tussentijdse rechtsbijstandfacturen ad € 9.279,47 zal voldoen, met begroting van en veroordeling in de kosten van deze procedure. Dit wordt betwist.

Volgens de rechtbank staat de vraag centraal of de gevorderde buitengerechtelijke kosten voldoen aan de dubbele redelijkheidstoets. De rechtbank stelt voorop dat bij de beoordeling van de hoogte van de buitengerechtelijke kosten niet alleen dient te worden gekeken naar de verhouding tussen die kosten en de omvang van de schade, maar ook rekening dient te worden gehouden met onder meer de aard van de schade, de aard van de verleende rechtsbijstand en de complexiteit van de zaak. De PIV-staffel kan niet als uitgangspunt dienen, aangezien deze advocaat niet is gebonden aan de PIV-staffel. Omdat er geen eindsituatie is, kan van wanverhouding tussen de buitengerechtelijke kosten en de totale schade geen sprake zijn. Ook kosten die zijn gemaakt inzake conflicten met de werkgever kunnen voor vergoeding in aanmerking komen, omdat letselschade ruim wordt toegerekend. Deze gemaakte kosten staan in voldoende causaal verband met het ongeval en komen voor vergoeding in aanmerking. Het veelvuldige contact tussen verzoekster en haar advocaat was redelijk. Allianz heeft nagelaten om vragen te stellen bij posten in ontvangen facturen. Het uurtarief is niet in geschil. Allianz wordt veroordeeld in het bedrag van € 4.279,47.
De rechtbank begroot de deelgeschilprocedurekosten op € 1.687,43 in plaats van het verzochte bedrag van € 4.500,- tot € 5.000,- en veroordeelt Allianz in deze kosten.

Het is natuurlijk curieus (maar wel voorspeld…) dat de wet Deelgeschillen gebruikt wordt voor louter het binnenhalen van de kosten rechtsbijstand.
De weg wordt opengezet voor een maandelijks deelgeschil, waarvan dan de kosten voor rekening komen van de verzekeraar.
Indien Allianz wél kritische vragen had gesteld bij de declaraties of de omvang van de schade inzichtelijk had gemaakt, zou er wellicht een ander bedrag uit de bus zijn gekomen.
Het is goed dat paal en perk wordt gesteld aan de omvang van de begrote deelgeschilprocedure kosten, maar wellicht is een forfaitair systeem toch nog wat meer praktisch. Er is nu een zekere wildernis in de bedragen die een rol spelen.