Partijen gebonden aan op gezamenlijk verzoek uitgebracht expertiserapport

Rechtbank Midden-Nederland, 2 juni 2021
Deskundige doet onderzoek naar klachten aan (rechter)duim van (verzoekster). Conclusie: ouderdomsartrose, klachten zijn niet toe te schrijven aan het ongeval. De rechtbank gaat niet mee met het verzoek van (verzoekster) dat het rapport niet als uitgangspunt kan dienen voor de verdere beoordeling van de zaak.
Verzoek Rechtbank
(Verzoekster) verzoekt de rechtbank om te bepalen dat:

(1) er steekhoudende en zwaarwegende bezwaren bestaan tegen het rapport dat deze voor de verdere beoordeling niet als uitgangspunt kan dienen;

Het rapport is op gezamenlijk verzoek uitgebracht: partijen zijn daar in beginsel aan gebonden, tenzij daartegen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren zijn.

De rechtbank ziet die bezwaren niet:

  • De deskundige heeft zowel links als rechts (identieke) ouderdomsartrose vastgesteld, maar hij kon het verschil in klachten en beperkingen niet verklaren. Dat een deskundige ergens geen verklaring voor heeft, wil niet zeggen dat het rapport inhoudelijk niet voldoet aan de eisen die aan het rapport gesteld mogen worden;
  • Aan de wijze van totstandkoming was niets mis;
  • De deskundige geeft een antwoord op de (aanvullende) vraag of er een causale relatie is met het ongeval. Het antwoord is in lijn met het conceptrapport
  • Het rapport is voldoende inzichtelijk.

Whiplashjurisprudentie n.v.t. nu er juist wel een objectieve medische oorzaak is aan te wijzen: artrose.

(2) (verweerder) de openstaande BGK dient te betalen; Tot op heden betaald = € 19.924,27. Er staat nog € 13.066,46 open. Het gevorderde voldoet aan de dubbele redelijkheidstoets. De rechtbank gaat voorbij aan verweer dat het niet redelijk is om de kosten gemoeid met het aanhouden van de discussie omtrent de rapportage en het causaal verband voor rekening van (verweerder) te laten komen. Ook geen hoog tarief voor ‘regeldingen’. Het verzoek wordt toegewezen.
(3) de kosten te begroten en (verweerder) te veroordelen in deze kosten. (verzoekster) heeft een rechtsbijstandverzekering. Onduidelijk is of er een verplichting bestaat (uit de polisvoorwaarden) of de kosten verhaald moeten worden op de aansprakelijke partij. Zo nee, dan een gebrek aan belang.

(verzoekster) krijgt de gelegenheid om aan te tonen dat zij wel een belang heeft bij een begroting van de kosten. (verweerder) mag hier vervolgens op reageren

Voor wat betreft de gebondenheid van het rapport is de beschikking duidelijk en helder. Er wordt een aanzienlijk bedrag aan BGK toegewezen. Het lijkt erop dat partijen hierover minder uitvoerig gediscussieerd hebben. Ten slotte is het goed dat gekeken wordt naar de polisvoorwaarden van een RBV. Geen verplichting tot verhaal? Dan geen belang.

Zie voor het vervolg hier