Precieze toedracht m.b.t. het gebruik van een boksbalautomaat staat niet vast, verzoek afgewezen

Rechtbank Noord-Holland, 22 oktober 2020
Tijdens een bezoek aan de kermis heeft verzoeker meerdere keren tegen een boksbalautomaat geslagen waarbij hij de laatste keer zijn arm heeft doorgeslagen en tegen een metalen frame kwam dat voor een glazenmeterkast was geplaatst. Frame bevindt zich 60 cm vanaf de hangende boksbal. Verzoeker stelt de exploitant op grond van gevaarzetting/ gebrekkige zaak aansprakelijk omdat met de toevoeging van het stalen frame de automaat niet meer voldoet aan de daaraan te stellen eisen.
Verzoek Rechtbank
Eiser verzoekt de rechtbank (…):

(1) voor recht te verklaren dat FJB en Nationale Nederlanden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de gevolgen van het incident op 27 april 2017 (…)

(1) Toedracht staat niet vast. Verzoeker heeft zich pas een dag later gemeld op de spoedeisende hulp. Het staat niet vast dat handletsel door boksbalautomaat is veroorzaakt. Geen medische verklaringen overgelegd waaruit kan worden afgeleid waaruit het letsel precies heeft bestaan. Als het letsel is ontstaan door contact met het frame dan wenst NN tegenbewijs te leveren. Daarvoor is in een deelgeschilprocedure geen ruimte. Stalen frame wordt gebruikt om contact met de glazen meterkast te vermijden. Het staat niet zonder meer vast dat er sprake is van een gebrekkige zaak door een frame op de automaat te plaatsen.
(2) Voorts verzoekt eiser de kosten van dit deelgeschil aan zijn zijde te begroten (…) (2) Kostenbegroting: Aantal uren (25) acht rechtbank onredelijk hoog. Uurtarief € 205,00 is redelijk, 5 uur in mindering gebracht. € 4.100,- (20 uur x € 205,-) + € 304,00 griffierecht.

Om te kunnen beoordelen of er sprake is geweest van een gebrekkige zaak of gevaarzetting dient eerst de toedracht vast te komen staan. Daarna kunnen de criteria worden beoordeeld.