Te veel en te complexe deelgeschillen: verzoek afgewezen. Kosten worden wel begroot.

rechtbank ‘s-Gravenhage 28 februari 2011, 381933/HA RK 10-692

Verzoekster is in 1994 als vijfjarige op zebrapad aangereden door bij Delta Lloyd verzekerde vrachtwagen. Hierdoor ernstig letsel. Aansprakelijkheid voor geleden en nog te lijden schade is erkend. Verzoekster eist hoofdsom van bijna € 95.000,- en verklaring voor recht inzake jaarlijks te betalen voorschot van € 5.000,-.
Volgens de rechtbank is het mogelijk om meerdere deelgeschillen in één procedure voor te leggen, maar geldt daarbij dat de deelgeschilprocedure er niet op is gericht de rechter over een groot aantal deelgeschillen te laten oordelen. In deze procedure betreft de hoofdsom negen en de verklaring voor recht zes schadeposten. Voor meerdere schadeposten geldt dat nadere medische onderzoeken noodzakelijk zijn om ze te kunnen beoordelen. Verder is de uitkomst van de in gezamenlijk overleg ingeschakelde arbeidsdeskundige van belang voor de beoordeling van meerdere schadeposten. Gezien het grote aantal deelgeschillen en de complexe aard van een deel hiervan, zal beoordeling kostbaar zijn en veel tijd in beslag nemen. Bovendien zijn er andere kwesties die partijen verdeeld houden, zodat de bijdrage die de verzochte beslissing aan de totstandkoming van een minnelijke regeling kan leveren gering zal zijn. De rechtbank concludeert dat een deelgeschilprocedure prematuur is en dat partijen buiten rechte verdere stappen moeten zetten voordat een inhoudelijk oordeel in een deelgeschilprocedure kan worden verkregen.
Omdat de deelgeschilprocedure niet volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, worden de door verzoekster gemaakte deelgeschilprocedure ondanks de afwijzing van het verzoek wél begroot. Hierbij merkt de rechtbank op dat de Wet Deelgeschillen geen concrete aanknopingspunten bevat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een deelgeschil en de parlementaire geschiedenis het begrip deelgeschil zeer ruim uitlegt, maar de concrete invulling van dat begrip aan de rechtspraak is overgelaten. Er is nog geen vaste lijn in de rechtspraak. Aangezien Delta Lloyd de redelijkheid van de kosten niet heeft bestreden, worden deze kosten begroot op het door verzoekster gestelde bedrag.

Dat het nog niet duidelijk is hoe omvangrijk een deelgeschilprocedure kan zijn, blijkt uit deze uitspraak.