Verhoogde aansprakelijkheidsdrempel bij cycletour wordt niet gehaald.

Rechtbank Amsterdam 24 oktober 2013
Verzoeker en verweerders namen deel aan aan de ‘Ride for the Roses’, een jaarlijks terugkerend sponsorevenement waarmee geld wordt ingezameld voor de KWF Kankerbestrijding. Verzoeker en verweerder hebben deelgenomen aan de cycletour van 100 km. Tijdens een poging het tempo wat op te voeren, is verweerder met zijn voet uit de toeclip geschoten, waarna hij met zijn fiets zijn evenwicht heeft verloren en is gevallen. Als gevolg daarvan is ook verzoeker ten val gekomen. Verzoeker heeft verweerder op grond van 6:162 BW aansprakelijk gesteld voor de door hem geleden en mogelijk nog te lijden schade. Rechtbank wijst af.  
Verzoek Rechtbank
[verzoeker] verzoekt de rechtbank voor recht te verklaren dat [verweerders] aansprakelijk is voor de door [verzoeker] geleden en nog te lijden schade als gevolg van het ongeval. De rechtbank concludeert dat in het onderhavige geval sprake is van een sport- en spelsituatie, zodat de daarvoor geldende ‘verhoogde aansprakelijkheidsdrempel’ van toepassing is.De rechtbank is van oordeel dat het handelen van [verweerders] de ‘verhoogde aansprakelijkheidsdrempel’ die voor sport- en spelsituaties geldt, niet overstijgt en overweegt daartoe als volgt. Gesteld noch gebleken is dat [verweerders] bij het fietsen een groter risico heeft genomen dan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs verantwoord was. De enkele omstandigheid dat de voet van [verweerders] uit de toeclip is geschoten, is daartoe onvoldoende. De relevantie – in dit verband – van de stelling van [verzoeker] dat [verweerders] op een geleende fiets reed, ontgaat de rechtbank, temeer nu [verweerders] onweersproken heeft gesteld dat hij de fiets al een jaar te leen had en hij nooit eerder problemen met de toeclip heeft ondervonden. Ook als [verweerders], nadat zijn voet uit de toeclip was geschoten, een zwaaibeweging zou hebben gemaakt, zoals [verzoeker] stelt, geldt dat die enkele gedraging in het kader van de cycletour niet als abnormaal gevaarlijk kan worden bestempeld, in de zin dat [verzoeker] deze gedraging niet behoefde te verwachten. [verzoeker] heeft geen feiten of omstandigheden gesteld, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat [verweerders] zich abnormaal gevaarlijk heeft gedragen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat [verweerders] niet aansprakelijk is voor de door [verzoeker] als gevolg van het ongeval geleden schade. Hieruit volgt tevens dat [verweerders] en Delta Lloyd niet gehouden zijn de door [verzoeker] geleden schade te vergoeden. De verzoeken van [verzoeker] zullen dan ook worden afgewezen.De rechtbank is dan ook van oordeel dat [verweerders] niet aansprakelijk is voor de door [verzoeker] als gevolg van het ongeval geleden schade. Hieruit volgt tevens dat [verweerders] en Delta Lloyd niet gehouden zijn de door [verzoeker] geleden schade te vergoeden. De verzoeken van [verzoeker] zullen dan ook worden afgewezen.
Voorts verzoekt [verzoeker] voor recht te verklaren dat zowel [verweerders] als Delta Lloyd gehouden zijn om aan [verzoeker] de schade te vergoeden die [verzoeker] als gevolg van het ongeval heeft geleden en nog zal lijden. wijst het verzochte af;
Tot slot verzoekt [verzoeker] de rechtbank de kosten van deze procedure te begroten en [verweerders] hoofdelijk te veroordelen tot betaling van die kosten, vermeerderd met de wettelijke rente daarover. De rechtbank zal derhalve overgaan tot begroting van de kosten van de behandeling van het verzoek op de voet van artikel 1019aa Rv. Wat het uurloon betreft doet zich thans de situatie voor waarin de rechtbank geen aansprakelijkheid vaststelt, zodat [verzoeker] een laag tarief in rekening zal worden gebracht. Nu evenwel niet is gesteld welk tarief dat is, zal de rechtbank uitgaan van het tarief dat door de wederpartij als redelijk is beoordeeld.

4.12.Het voorgaande in aanmerking nemend zal de rechtbank de kosten van deze procedure begroten op 13.10 uur x € 200,00 + 6% kantoorkosten + 21% btw = € 3.360,40 + € 274,00 griffierecht = € 3.634,40. Nu de rechtbank heeft geoordeeld dat geen sprake is van aansprakelijkheid van [verweerders] en Delta Lloyd, zal de verzochte kostenveroordeling worden afgewezen.

Nu partijen hebben deelgenomen aan een georganiseerde cycletour, met een groot aantal deelnemers, konden partijen over en weer gedragingen die zijn verbonden aan de beoefening van de wielersport van elkaar verwachten. Waaronder dus ook het uitschieten van een voet uit een toeclip. Logische uitspraak van de rechtbank Amsterdam dat de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel in deze sport- en spelsituatie niet is gehaald.  Nog wel een bijzonderheid mbt de kosten, waar kennelijk een hoog/laag tarief is afgesproken. Wat gaat dat straks op leveren als no cure, no pay (vanaf januari 2013) is toegestaan?