Verklaring voor recht dat er sprake is van voledige arbeidsongeschiktheid als gevolg van letsel: afgewezen, te complex. Kosten, gematigd toegewezen.

rechtbank Almelo 18 juli 2012
LJN: BX2338, Rechtbank Almelo: 128288 / HA RK 12-36

Als gevolg van een medische fout is verzoekster geïnvalideerd, maar aanvankelijk (gedurende enige jaren) niet arbeidsongeschikt. Na enkele jaren ontstaat er een arbeidsconflict. Vervolgens volgt er ontslag. Het UWV neemt aanvankelijk geen voortdurende arbeidsongeschiktheid aan, maar doet dat wel na bezwaar. Sindsdien ontvangt betrokkene een arbeidsongeschiktheiduitkering van het UWV.

Verzoekster verlangt in dit deelgeschil een verklaring voor recht. Zij wenst dat de rechtbank:

  • beslist dat zij volledig en blijvend arbeidsongeschikt is als gevolg van de gemaakte fout;
  • een veroordeling uitspreekt ter zake van de kosten van het deelgeschil gebaseerd op een uurtarief van € 240,– per uur.

De rechtbank wijst het verzoek in de kern af, maar spreekt wel een veroordeling uit ter zake van de kosten.

Het blijft wat lastig dat grote bedragen worden toegekend voor kosten in zaken die worden afgewezen. Dat zet geen enkele rem op het deelgeschil, zonder dat dat nu kan worden gezien als een sprong voorwaarts voor de vorderende partij.

Samengevat beslist de rechtbank:

  • dat er sprake is van een deelgeschil
  • dat op basis van de thans overgelegde medische en arbeidsdeskundige informatie geen definitieve beslissing kan worden genomen ten aanzien van de vraag of sprake isvan causaal verband tussen de arbeidsongeschiktheid enerzijds en het operatieletsel anderzijds.
  • dat uit het feit dat [VERZOEKSTER] arbeidsongeschikt is in de zin van de sociale verzekeringswetten niet zonder meer kan worden afgeleid dat [VERZOEKSTER] (volledig) arbeidsongeschikt is in het civiele recht.
  • dat beantwoording van de in dit deelgeschil voorliggende vragen veel tijd in beslag zal nemen en kostbaar zal zijn
  • dat de kosten ingevolge artikel 6:96 lid 2 BW dienen te voldoen aan de dubbele redelijkheidtoets: zowel de gemaakt kosten als de hoogte van de kosten dienen redelijk te zijn. Gelet op de complexiteit van de zaak acht de rechtbank het gehanteerde uurtarief van € 240,- bovenmatig en zal zij uitgaan van het door de stichting voorgestelde uurtarief van € 200,- excl. btw.
  • dat de kosten van dit deelgeschil worden begroot op € 5.741,- wegens salaris van de advocaat (23 uren x € 200,- x 19%) en griffierecht (€ 267,-).