Verzekeringsrechtelijke sancties kunnen niet aan derde-belanghebbende worden tegengeworpen

Rechtbank Noord-Nederland, 25 november 2021
Misleiding van de WA-verzekeraar bij het aangaan van een verzekeringsrechtelijke overeenkomst. Eenzijdig ongeval, met ernstig letsel als gevolg. Art. 6 WAM is van toepassing, geen sprake van analoge toepassing van art. 7:941 lid 5 BW.
Verzoek Rechtbank
(A) verzoekt de rechtbank om:

(1) te bepalen dat Allianz gehouden is tot vergoeding van de door (A) geleden en nog te lijden schade als gevolg van het ongeval;

De auto van (A) werd – met toestemming van (G) – op naam van (G) verzekerd bij Allianz. De bestuurder van de auto (ten tijde van het voorval) was (B), de zus van (A). De zus had geen geldig rijbewijs.

Ter zake de WAM-verzekering is er een geldige overeenkomst tot stand gekomen tussen (G) en Allianz. Het feit dat (A) een rol heeft gespeeld bij de totstandkoming – (A) zou zich enkele keren hebben voorgedaan als (G) – betekent dat (A) ook verzekeringnemer is. Conform art. 6 en 11 WAM kunnen de verzekeringsrechtelijke sancties niet aan (A) worden tegengeworpen. Allianz is (onder de schuldloze derde-regeling) aansprakelijk.

Geen reden om art. 7:941 lid 5 BW analoog toe te passen. De handelswijze van (A) staat niet in zodanig verband met het ongeval dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om uitkeringen aan (A) te verrichten. De rechtbank komt wel tot 10% eigen schuld a.d.z.v. (A). Zij had er niet vanuit mogen gaan dat (B) een rijbewijs had. Het beroep op de billijkheidscorrectie slaagt, waardoor de vergoedingsplicht op 100% komt.

(2) de kosten te begroten en Allianz te veroordelen tot betaling van deze kosten. Verzoek: 31 uur x € 245,- x 21% BTW = € 9.189,95. Begroting conform het verzoek. Gelet op complexiteit is het aantal uur niet bovenmatig. Aansprakelijkheid staat vast en dus volgt ook een veroordeling.

De bescherming van slachtoffers van verkeersongevallen reikt ver. Geen enkele sanctie voor degene die willens en wetens een verzekeraar bedriegt? Natuurlijk is wel verhaal mogelijk van alle schade op de bestuurder\zus van verzoekster…