Verzoek advocaat om vergoeding van zijn BGK afgewezen, kosten niet begroot

rechtbank Amsterdam 29 november 2012, LJN: BY7235
Advocaat verzoekt voor zichzelf om vergoeding van de ten behoeve van voormalig cliënt gemaakte BGK. Afwijzing. Procedurekosten niet begroot, want verzoek volstrekt onterecht en onnodig. 
Verzoek Rechtbank
[VERWEERDER] te veroordelen tot betaling van 12.285,86.  4.2. De rechtbank is van oordeel dat het verzoek van [VERZOEKER] zich niet leent voor behandeling in een deelgeschilprocedure. Zij overweegt daartoe als volgt. Niet valt in te zien dat [VERZOEKER] valt onder één der categorieën die staan genoemd in artikel 1019w Rv. Vast staat dat [VERZOEKER] zelf geen schade lijdt of heeft geleden door dood of letsel. Evenmin heeft [VERZOEKER] een vordering ter zake van deze schade onder algemene titel verkregen. Nu [VERZOEKER] ter gelegenheid van de mondelinge behandeling expliciet heeft verklaard geen beroep te doen op artikel 6:107 BW, kan hij niet worden geacht tot de kring van personen te behoren die een deelgeschilprocedure kunnen starten. Dat [VERZOEKER] van [BETROKKENE] een privatieve last heeft verkregen om de kosten van rechtsbijstand rechtstreeks op de aansprakelijke partij te verhalen, maakt nog niet dat [VERZOEKER] daarmee de bevoegdheid heeft verkregen deze kosten door middel van een deelgeschil op [VERWEERDER] te verhalen. Hier komt nog bij dat naar het oordeel van de rechtbank niet valt in te zien op welke wijze de oplossing van het onderhavige geschil een bijdrage zou kunnen leveren aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. Gesteld noch gebleken is dat (naast de onderhandelingen tussen Centramed en [BETROKKENE] tevens) sprake is van onderhandelingen tussen [VERZOEKER] en [VERWEERDER], laat staan dat deze zijn vastgelopen en dat de in deze procedure aan de orde gestelde kwestie de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst in de weg zou staan.

4.3. Gelet op het voorgaande zal de rechtbank het verzoek van [VERZOEKER] afwijzen en behoeven de overige stellingen van partijen geen bespreking meer.

De kosten van dit deelgeschil te begroten op € 2.151,67 en [VERWEERDER] in die kosten te veroordelen. 4.5. Het verzoek van [VERZOEKER] zal worden afgewezen omdat geen sprake is van een deelgeschil. Deze beslissing lag naar het oordeel van de rechtbank zo voor de hand dat het indienen van het verzoek volstrekt onterecht en onnodig dient te worden geoordeeld. Nu de kosten van de behandeling van het verzoek om die reden niet voor vergoeding in aanmerking komen, kan begroting van deze kosten achterwege blijven. Gelet op het voorgaande is voor een veroordeling van [VERWEERDER] in de kosten van het deelgeschil geen plaats.

Een deelgeschilprocedure is er niet voor bedoeld dat een advocaat en andere regresnemers eigen schade vorderen. Daarbij komt in dit geval dat het verzoek niet zal kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst.
De rechter maakt terecht korte metten met het verzoek.