Verzoek tot betaling voorschot. Verzoek afgewezen

Rechtbank Midden-Nederland
Verzoek tot betaling van een voorschot. Verzoek afgewezen. Deelgeschilprocedure niet de goede weg aangezien een bodemprocedure al aanhangig is gemaakt bij het gerechtshof.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt in deze deelgeschilprocedure dat de rechtbank GlaxoSmithKline veroordeelt tot betaling van een voorschot van € 150.000 op de door hem geleden schade (althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag), of subsidiair tot betaling van de kosten van een rekenkundig onderzoek met bijbehorende rapportage ter vaststelling van zijn concrete schade voor verlies aan verdienvermogen over de periode tot en met 2018. In deze kwestie is naast deze deelgeschilprocedure een bodemprocedure bij het gerechtshof aanhangig gemaakt. Het ligt – ex artikel 1019x lid 2 Rv – in de rede dat een deelgeschilbeslissing gevraagd moet worden bij dezelfde rechter om te voorkomen dat tegenstrijdige beslissingen worden genomen. Daarom zal het verzoek niet toegewezen kunnen worden.

Daarnaast – als aangenomen zou worden dat het deelgeschil wél naast het hoger beroep ingediend zou kunnen worden bij de rechtbank – zal tevens het verzoek moeten worden afgewezen. Er is immers geen sprake van onderhandelingen over een eindregeling en aangenomen mag worden dat een beslissing in dit deelgeschil er niet aan bij zal dragen dat partijen het alsnog eens worden.

Verzoeker verzoekt daarnaast dat de rechtbank de kosten van deze deelgeschilprocedure aan zijn kant begroot op € 4.682,13 (inclusief btw), te vermeerderen met de nog te maken en tijdens de zitting te specificeren kosten (uitgaande van een uurtarief van € 298 verhoogd met 5% kantoorkosten en btw) en het door [verzoeker] betaalde griffierecht, en te bepalen dat GlaxoSmithKline deze kosten binnen twee weken aan hem moet vergoeden, bij gebreke waarvan wettelijke rente daarover verschuldigd is vanaf de 15e dag na de beschikking. Aangezien het deelgeschil niet de goede weg was om tot toewijzing van een voorschot te komen bestaat er geen aanleiding om GlaxoSmithKline te veroordelen tot betaling van die kosten.