Verzwaarde motiveringsplicht niet goed ingevuld door ziekenhuis

Rechtbank Oost-Brabant, 17 december 2019
Bij een spoed keizersnede wordt per abuis een snede van 4 centimeter in de wang van de baby aangebracht. Het ziekenhuis wijst aansprakelijkheid af omdat er sprake was van foetale nood en de baby in levensgevaar verkeerde en noemt het een complicatie die is opgetreden.
Verzoek Rechtbank
voor recht te verklaren dat het ziekenhuis te kort is geschoten in de nakoming van de geneeskundige behandelingsovereenkomst ( art 7:453) en aansprakelijk is De kantonrechter geeft aan dat de kernvraag is of de beroepsbeoefenaar bij het beroepsmatig handelen binnen de grenzen is gebleven van een redelijk bekwame beroepsuitoefening. Door verzoeker is een deskundige geraadpleegd die een advies heeft uitgebracht. De conclusie was dat een spoedkeizersnede geen excuus is en dat het trauma een gevolg is van onzorgvuldig handelen van de gynaecoloog. Op het ziekenhuis rust, nu verzoeker aan zijn stelplicht met onderbouwing door medisch advies heeft voldaan, een verzwaarde motiveringsplicht. De kantonrechter is van mening dat het ziekenhuis deze plicht onvoldoende heeft ingevuld en daarom wordt de stelling van verzoekster op grond van art 149 Rv als vaststaand aangenomen. Het ziekenhuis is aansprakelijk.
te bepalen dat het ziekenhuis een voorschot van € 3500 op het smartengeld moet betalen Er is geen medische eindsituatie en omdat daarom geen definitieve schaderegeling mogelijk is, wordt het verzochte voorschot toewijsbaar.
te bepalen dat een vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt betaald van in totaal € 7380,= De kosten kunnen de dubbele redelijkheidstoets doorstaan. Mede omdat zij tot stand zijn gekomen door betwisting door het ziekenhuis van de aansprakelijkheid. En van een wanverhouding is geen sprake omdat de definitieve omvang van de schade nog niet vast staat.

Niet helemaal te volgen. Kennelijk zaak vanwege belang bij de kantonrechter, dus dan weten we wel iets over de omvang van de schade. het lijkt er verder op dat gewone BGK en de kosten van deelgeschil op één hoop zijn gegooid. Dat is niet echt nodig.