Verzekeraar wordt verplicht om mee te werken aan voortzetting medische expertise ondanks kritiek op de expert

Rechtbank Rotterdam 10 oktober 2014
[verzoeker] stelt dat de medische (neurologische) expertise nog niet volledig is afgewikkeld en dat een fatsoenlijke schaderegeling meebrengt dat HDI c.s. eraan meewerken dat dr. De Louw in de gelegenheid wordt gesteld zijn rapport te completeren. Daartoe zullen HDI c.s hun aanvullende vragen aan dr. De Louw dienen te stellen en zal een neuropsychologisch expertise uitgevoerd dienen te worden. Het gaat daarbij om een gewoon neuropsychologisch onderzoekHDI c.s. stellen dat de kwaliteit van het onderzoek/rapport van dr. De Louw zodanig beneden de maat is dat zij geen vertrouwen in deze deskundige meer hebben.
Verzoek Rechtbank
[verzoeker] verzoekt … te oordelen dat HDI c.s. mee moeten werken aan de continuering van de expertise zoals die in gang werd gezet, inhoudende dat HDI c.s. aan dr. De Louw aanvullende vragen mogen stellen en dat partijen een neuropsycholoog benoemen. In beginsel brengt een fatsoenlijke schadeafwikkeling mee dat partijen er aan dienen mee te werken dat de expertise van een door hen gezamenlijk benoemde deskundige volledig wordt uitgevoerd. Onderzocht dient derhalve te worden of de kritiek van HDI c.s. op het onderzoek/rapport van dr. De Louw een uitzondering op dit beginsel rechtvaardigt, hetgeen het geval zal zijn indien het onderzoek/rapport van dr. De Louw niet in overeenstemming is met hetgeen van een redelijk handelend en redelijk vakbekwaam vakgenoot mag worden verwacht.Dat de medisch adviseur van HDI-Gerling op basis van andere literatuur dan door dr. De Louw gebezigd de conclusie van dr. De Louw niet kan volgen, betekent niet dat het onderzoek/rapport van dr. De Louw niet beantwoordt aan hetgeen van een redelijk handelend en redelijk vakbekwaam vakgenoot mag worden verwacht.De kantonrechter gelast HDI c.s. mee te werken aan de continuering van de expertise van dr. De Louw zoals die in gang werd gezet, inhoudende dat zij aan dr. De Louw aanvullende vragen mogen stellen en dat partijen een neuropsycholoog benoemen
Dit alles onder begroting van de kosten van dit deelgeschil, met veroordeling van HDI c.s. tot betaling daarvan. en begroot de kosten van dit deelgeschil aan de zijde van [verzoeker] op € 5.996,96 en veroordeelt HDI c.s. tot betaling van dit bedrag.

Experts kunnen van mening verschillen. Dat de ene medisch adviseur andere literatuur gebruikt dan andere neemt niet weg dat een rapport/onderzoek beneden maats is.