Wel medewerking aan psychiatrische expertise, geen voorschot. Kosten gematigd.

rechtbank ‘s-Gravenhage 25 maart 2013, LJN: BZ8900
Aansprakelijkheid voor arbeidsongeval erkend. Volgens op gezamenlijk verzoek uitgebracht neurologisch expertiserapport is er indicatie voor expertise door psychiater. Een dergelijke expertise is vervolgens afgesproken, waar verweersters echter op zijn teruggekomen. Tijdens zitting wordt hierover alsnog overeensteming bereikt. Betreffende verzoek wordt toegewezen. Voorschot afgewezen. Kosten gematigd. 
Verzoek Rechtbank
Te bepalen dat drs. J.L.M. Schoutrop als onafhankelijk psychiater wordt benoemd conform de door medisch adviseur R. Westerweel op  3 september 2012 opgestelde conceptvraagstelling. Ter zitting is duidelijk is geworden dat wordt bedoeld de rechtbank te verzoeken om te bepalen dat Ballast Nedam, conform de reeds tussen partijen gemaakte afspraken, dient mee te werken aan een buitengerechtelijke psychiatrische expertise. Ter zitting hebben partijen op dit punt overeenstemming bereikt. Er is overeengekomen dat: Schoutrop buitengerechtelijk een psychiatrische expertise zal verrichten, zulks in ieder geval op basis van de volledige medische informatie van [verzoeker]; aan Schoutrop zal worden voorgelegd de vraagstelling zoals opgenomen in de als productie 6 bij het verzoekschrift overgelegde brief van 3 september 2012, met dien verstande dat aan vraag 1f wordt toegevoegd dat de diagnose dient plaats te vinden conform de systematiek van de DSM-IV; de kosten van de expertise worden gedragen door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Ballast Nedam.
De rechtbank wijst het verzoek met inachtneming van de aldus bereikte overeenstemming toe.
Te bepalen dat verweersters gehouden zijn aan [verzoeker] te voldoen een voorschot onder algemene titel van € 15.000,–. De omvang van de aan het ongeval toe te rekenen schade is op dit moment niet duidelijk. Pas na het laten verrichten van de overeengekomen psychiatrische expertise (en vervolgens eventueel een verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige beoordeling) zal bekeken kunnen worden of en zo ja, in hoeverre de schade die in causaal verband met het ongeval staat het reeds bij wijze van voorschot uitgekeerde bedrag te boven gaat. Gelet hierop wijst de rechtbank het verzoek af.
Te bepalen dat verweersters gehouden zijn de aan de onderhavige procedure verbonden kosten te voldoen. Verweersters maken alleen bezwaar tegen het aantal uren. Het aantal uren is, gezien de omvang en inhoud van het verzoekschrift en de mate van complexiteit van het deelgeschil, bovenmatig. De rechtbank acht het redelijk om dit te matigen tot 14 uur in totaal. De kosten worden begroot op een bedrag van € 4.040,19 (14 uur x € 225,–, vermeerderd met kantooropslag van 6% en BTW van 21%). Deze kosten worden vermeerderd met het griffierecht van € 267,–, zodat het totaal uitkomt op een bedrag van € 4.307,19.
Nu de aansprakelijkheid voor de gevolgen van het [verzoeker] overkomen ongeval is erkend, wordt Ballast Nedam in deze kosten veroordeeld.

Normaliter betreft verzoek om medewerking aan deskundigenonderzoek geen deelgeschil. Hier ligt dat anders omdat medewerking reeds was toegezegd. Ook uit deze uitspraak blijkt dat terugkomen op een dergelijke toezegging niet snel gerechtvaardigd is.
Voorschot is op inhoudelijke gronden afgewezen. De rechter had wellicht ook kunnen oordelen dat voorschotbeslissing niet zou bijdragen aan tostandkoming vaststellingsovereenkomst.