Werkgever aansprakelijk voor gevolgen overval? Werkgever krijgt bewijsopdracht.

sector kanton rechtbank Utrecht, 10 augustus 2011, LJN: BT8679

Verzoeker was als nachtportier werkzaam in hotel toen hij bij gewapende roofoverval gewond raakte. Werkgever (met verzekeraar Aegon verweerder) aansprakelijk gesteld primair op grond van artikel 7:658 BW, subsidiair op grond van artikel 7:611 BW. Aansprakelijkheid wordt betwist.

Het feit dat geen sprake is geweest van enig daadwerkelijk buitengerechtelijk onderhandelingsproces maakt het geschil niet ongeschikt voor behandeling in een deelgeschilprocedure. Juist het feit dat partijen van mening verschillen over de aansprakelijkheid kan een forse drempel zijn voor het op gang komen van onderhandelingen. Een rechterlijk oordeel in een deelgeschilprocedure kan partijen over die drempel helpen. Dat een beslissing op het verzoek niet direct zal leiden tot een vaststellingsovereenkomst omdat volgens verweerders naast de aansprakelijkheidsvraag nog vele andere vraagstukken aan de orde moeten komen, staat niet aan een deelgeschilprocedure in de weg. Indien een zaak te complex of te tijdrovend maakt die zaak niet ongeschikt voor behandeling als deelgeschil, maar kan wel reden zijn voor afwijzing van het verzoek.
Beoordeeld moet worden of deze werkgever zodanige maatregelen heeft getroffen en/of aanwijzingen heeft gegeven als redelijkerwijs nodig is om – in geval van een roofoverval – zoveel mogelijk te voorkomen dat de werknemer schade lijdt. Van deze werkgever mag worden verwacht dat zij haar werknemers goed instrueert over de veiligheidsmaatregelen en hoe een nachtportier (die kwetsbaar is omdat hij alleen werkt in de nachtelijke uren) moet handelen in geval van een overval. De bewijslast ligt bij de werkgever. Verweerders hebben bewijs aangeboden. Omdat het een overzichtelijke bewijskwestie betreft, staat dit niet in de weg aan de ratio van de deelgeschilprocedure.
De rechtbank gelast een geuigenverhoor en houdt iedere verdere beslissing aan.

Het oordeel dat het ontbreken van buitengerechtelijke onderhandelingen niet in de weg staat aan behandeling van de zaak als deelgeschil is discutabel.
Een zaak kan te complex of tijdrovend zijn om in een deelgeschilprocedure te behandelen. Dan betreft het geen deelgeschil en moet het verzoek niet-ontvankelijk worden verklaard. Deze kantonrechter ziet het anders….