Werkgever niet gebonden aan rapportage gezamenlijk aangestelde expertisearts: informatie over pre-existente situatie niet meegenomen. Noch causaal verband, noch schade staat dan vast

 

beschikking-kantonrechter-Rdam-05042018
Aanrijding tijdens werk, waarna klachten. Onafhankelijk onderzoek, waarbij -in de ogen van verweerder- onvoldoende aandacht voor pre-existentie en andere mogelijke oorzaken van klachten.

Kantonrechter meent (inderdaad) dat informatie over voorgeschiedenis ten onrechte niet bij beoordeling is betrokken en dat om die reden rapportage niet volstaat voor beslissing in deelgeschil.

Verzoek Rechtbank
dat [WERKGEVER] gebonden is aan de conclusies van expertisearts [orthopeed] en er derhalve een causaal verband bestaat tussen de klachten/beperkingen van [VERZOEKER] en het ongeval van 20 december 2011 Als partijen gezamenlijk een medische deskundige benaderen in het kader van het onderzoek naar de schadeafwikkeling, dan zijn zij in beginsel gebonden om de rapportage als uitgangspunt te nemen voor de verdere behandeling van hun zaak. Dit zou anders kunnen zijn indien de rapportage ontoereikend is voor de
schadeafwikkeling en/of inhoudelijk of voor wat betreft de wijze van
totstandkoming niet voldoet aan de eisen die daaraan redelijkerwijs gesteld
mogen worden. Uit de rapportage van [orthopeed] blijkt niet dat hij de pre-existente problematiek van [VERZOEKER] heeft meegenomen.Bij het beoordelen van het causaal verband is wel van belang om eventuele preexistente klachten mee te nemen in de beoordeling. Nu [orthopeed] dat kennelijk niet gedaan heeft (ongeacht wat daarvan de oorzaak is), kan ten aanzien van het causaal verband op dit moment niet van de rapportage van [orthopeed] uitgegaan worden. Deze is immers niet volledig.
dat er een causaal verband bestaat tussen het ongeval en het feit dat [VERZOEKER] van [WERKGEVER] niet meer mag re-integreren binnen [WERKGEVER] en de als gevolg daarvan geleden schade vanwege verlies van arbeidsvermogen; Naar het oordeel van de kantonrechter staat nog geenszins vast dat de oorzaak van het mislukken van reintegratie gelegen is in het ongeval. Partijen strijden immers over de oorzaak van de klachten/beperkingen van [VERZOEKER]. Het causaal verband tussen de klachten/beperkingen en het ongeval staat nog niet vast, gelet op hetgeen hierboven al overwogen is. Daarnaast is relevant dat er tussen het ongeval op 20 december 2011 en het thuis komen te zitten en stopzetten van de re-integratie in de loop van 2016 ruim 4 jaar zijn verstreken.
dat [WERKGEVER] gehouden is de schade die het gevolg is van voorgaande punten te vergoeden;  Omdat gelet op het voorgaande het door [VERZOEKER] gestelde causaal verband nog niet kan worden vastgesteld, is de kantonrechter van oordeel dat [WERKGEVER] in dit stadium niet kan worden verplicht de schade die het gevolg daarvan zou zijn te vergoeden.
dat [WERKGEVER] aan [VERZOEKER] vergoedt de redelijke kosten die verband houden met deze procedure aan de zijde van [VERZOEKER], welke worden begroot op het bedrag van de daadwerkelijk door de gemachtigde aan de behandeling van het verzoek bestede tijd (6 uur) vermenigvuldigd met een uurtarief van € 192,23 en te vermeerderen met het betaalde griffierecht en met veroordeling van [WERKGEVER] in deze kosten.  Op grond van het voorgaande worden de kosten van het deelgeschil aan de zijde van [VERZOEKER] begroot op (9 x € 196,23 =) € 1.766,07, te vermeerderen met het door [VERZOEKER] betaalde griffierecht van € 79,-. Het totaal komt daarmee op € 1.845,07.

Juist bij niet objectiveerbaar letsel is van belang dat (ook) aandacht wordt gegeven aan andere mogelijke oorzaken van de klachten, waaronder mogelijke oorzaken in de voorgeschiedenis. De onafhankelijk deskundige dient een en ander kenbaar bij de rapportage en beoordeling te betrekken.