Whiplashachtig: verklaart voor recht dat causaal verband bestaat tussen de klachten van [VERZOEKSTER] en het ongeval, overeenkomstig de rapportage van de deskundige

beschikking rechtbank Utrecht 18 december 2013
Whiplashachtig. In deskundigenonderzoek (neurologisch en neuropsychologisch) is vastgestelde dat er geen beperkingen waren. Verzoekster wil rapporten van uit sociale verzekerinsgwetten tot uitgangspunt verheffen en kosten.
Verzoek Rechtbank
 primair voor recht verklaart dat causaal verband bestaat tussen het ongeval van 10 juni 2000 en de klachten en beperkingen van [VERZOEKSTER], overeenkomstig de uitkomsten van het rapport van expertise en de rapportage van de bezwaararbeidsdeslcundige van 21 januari 2008, en ASR veroordeelt tot vergoeding van de door [VERZOEKSTER] dientengevolge geleden en te lijden schade; De mate waarin de klachten [VERZOEKSTER] in objectieve zin beperken is hiermee echter nog niet beantwoord. [VERZOEKSTER] heeft dit willen laten vaststellen aan de hand van het rapport van de bezwaararbeidsdeskundige van 21 januari 2008 (productie 3 bij het verzoekschrift). Het in dit rapport vastgestelde percentage arbeidsongeschiktheid in het kader van de WAO/WIA kan echter niet zonder meer worden toegepast op de bepaling van de (civiele) schade in de zin van verlies aan verdienvermogen. Daarvoor geldt een ander beoordelingskader.
 subsidiair voor recht verklaart dat causaal verband bestaat tussen het ongeval van 10 juni 2000 en de klachten van [VERZOEKSTER], overeenkomstig de rapportage van Elsenburg, en ASR veroordeelt tot vergoeding van de door [VERZOEKSTER] dientengevolge geleden en te lijden schade; Het subsidiair verzochte wordt wat betreft de gevraagde verklaring voor recht toegewezen, in het bijzonder vanwege de beantwoording van Elsenburg van de vragen aan het einde van het rapport.
(als onderdeel van de onder 1. en 2. genoemde schadevergoeding) ASR veroordeelt tot vergoeding van de door [VERZOEKSTER] gemaakte buitengerechtelijke kosten, tot 31 december 2012 begroot op € 6.076,– exclusief BTW; ASR heeft gesteld dat het bedrag van E 37.000,– de door [VERZOEKSTER] thans gevorderde buitengerechtelijke kosten reeds omvat. Ook de door [VERZOEKSTER] overgelegde productie 14 waarin een overzicht wordt gegeven van de door haar advocaat verrichte werkzaamheden in de periode 8 januari 2009 tot en met 31 december 2012 verschaft hierover geen duidelijkheid. De door [VERZOEKSTER] in deze procedure verzochte buitengerechtelijke kosten worden dan ook afgewezen.
 (als onderdeel van de onder 1. en 2. genoemde schadevergoeding) ASR veroordeelt tot vergoeding van de kosten van dit deelgeschil begroot op € 9.298,– inclusief BTW, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na deze beschikking.  In verband met de aard en complexiteit van dit deelgeschil, het ontbreken van een gedetailleerde declaratiespecificatie en in relatie tot het gehanteerde (niet op voorhand bovenmatige) uurtarief zal de rechtbank de kosten van het opstellen van het verzoekschrift en de verdere behandeling van deze zaak begroten op 20 uren x 250,– exclusief kantoorkosten en BTW, zijnde 6.413,– inclusief 6% kantoorkosten en 21% BTW en te vermeerderen met het door [VERZOEKSTER] betaalde griffierecht van 263,–. Een bedrag van 6.676,– zal als kostenveroordeling worden uitgesproken in het dictum van deze beschikking. De gevorderde wettelijke rente daarover zal worden toegewezen met inachtneming van de hierna te bepalen termijn.

Een opmerkelijke overweging van de rechtbank: “De rechtbank wijst erop dat de inconsistente wijze waarop de klachten van [VERZOEKSTER] zich uiten sinds het ongeval, op zichzelf wel weer consistent is.” Tja, de vraag mag vooral rijzen of dat nu met zich meebrengt dat die klachten door het ongeval veroorzaakt zijn…dat is lastig met een medisch redenering. Het lijkt duis niet uit te maken. Als klachten consistent zijn zijn ze om die reden aan een ongeval toe te rekenenen. Als klachten niet consistent zijn ook..?