Deskundigenrapporten als uitgangspunten voor afwikkeling van de schade

Rechtbank Overijssel 28 januari 2022
Deskundigenrapporten kunnen worden gebruikt als uitgangspunt voor de schadeafwikkeling. Overeenstemming over de persoon als verzekeringsgeneeskundige en de te stellen vragen. Voorschotten op de schadevergoeding en buitengerechtelijke kosten toegewezen.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de rechtbank:

1) een verklaring voor recht dat Euro Insurance is gehouden zich te gedragen naar de bevindingen van de in het verzoekschrift genoemde deskundigenrapporten en deze rapporten te hanteren als uitgangspunt voor de afwikkeling van de schade;

2) een verklaring voor recht dat de klachten en beperkingen die uit de medische rapporten zijn gebleken, in causaal verband staan met het ongeval;

(1) Euro Insurance is het niet eens met de opmerkingen in het deskundigenrapport van de gezondheidspsycholoog over het verval van intelligentie en het al dan niet bestaan van een hersenbeschadiging. Dat er sprake is van een hersenbeschadiging wordt niet geconcludeerd in de rapportage van de gezondheidspsycholoog en behoeft daarom niet verder te worden besproken. Het vaststellen van beperkingen ten aanzien van cognitieve functies is aan een verzekeringsgeneeskundige voorbehouden. De rechtbank is daarom van oordeel dat de twee deskundigenrapporten als uitgangspunten moeten dienen bij de afwikkeling van de schade. De verzekeringsgeneeskundige zal dan ook van de deskundige rapporten uit moeten gaan.

(2) De medische causaliteit staat nog niet vast. Pas nadat de beperkingen door de verzekeringsgeneeskundige zijn vastgesteld kan een antwoord gegeven worden op de vraag of er sprake is van een causaal verband tussen de beperkingen en het ongeval.

3) de medewerking van Euro Insurance aan een onderzoek door een verzekeringsgeneeskundige aan de hand van een vooraf overeen te stemmen vraagstelling; (3) Er is overeenstemming bereikt over de persoon van de verzekeringsgeneeskundige en de aan de deskundige te stellen vragen. De rechtbank zal bepalen dat partijen gezamenlijk de opdracht geven aan deze verzekeringsgeneeskundige en dat verzoeker aan dat onderzoek dient mee te werken.
4) een voorschot op de schadevergoeding van € 25.000;

5) een voorschot op de buitengerechtelijke incassokosten van € 16.581,93;

(4) Verzoeker heeft zijn verzoek voldoende gemotiveerd en heeft een uitgebreide schadestaat overgelegd. Daarbij is er onvoldoende gebleken dat er sprake is van pre-existentie. Ook voor schending van de schadebeperkingsplicht bestaan onvoldoende aanwijzingen. Mede gelet op de de twee deskundigenrapporten wijst de rechtbank een bedrag van € 10.000,- als voorschot op de schadevergoeding toe.

(5) Dat de gevorderde kosten niet in verhouding staan tot de geleden en nog te lijden schade (zoals Euro Insurance aanvoert) is geen reden om in redelijkheid gemaakte kosten niet te vergoeden. De rechtbank wijst daarom een voorschot op de buitengerechtelijke kosten toe. Doordat de omvang van de schade nog niet is vast te stellen acht de rechtbank een voorschot op van € 10.000,- redelijk. Dat de zaak is overgedragen van een letselschadebureau naar een advocaat is geen reden om de daarmee gepaard gaande kosten niet te vergoeden aangezien een advocaat nodig was om de procedure te kunnen starten en het letselschadebureau geen advocaten in dienst heeft. De gevorderde buitengerechtelijke kosten van de advocaat worden afgewezen omdat onvoldoende is toegelicht waarom deze kosten als buitengerechtelijke kosten moeten worden aangemerkt. Daarbij worden de kosten onvoldoende toegelicht waardoor ze de dubbele redelijkheidstoets niet kunnen doorstaan.

6) de vergoeding van de kosten van de behandeling van dit verzoek, vastgesteld op € 5.965,75, te vermeerderen met rente;

7) de veroordeling van Euro Insurance om de voorschotten en kosten binnen veertien dagen na de datum van de beschikking te betalen en deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

(6)+(7) Verzoeker is niet verplicht om voor de vergoeding van de proceskosten een beroep te doen op zijn rechtsbijstandsverzekeraar. Daar Euro Insurance de kosten van de behandeling van dit verzoek niet gemotiveerd betwist heeft zal Euro Insurance worden veroordeeld om binnen veertien dagen de kosten van het deelgeschil aan verzoeker te betalen.