Schadevergoeding middels som ineens en rekenrente conform de Aanbeveling Rekenrente

Rechtbank Midden-Nederland, 29 december 2021
Ernstig ongeval zoon (verzoekers), 81% BI GP, blijvend aangewezen op begeleiding, geen enkele restverdiencapaciteit. Discussie tussen partijen over hoe om te gaan met de schadepost VAV. De rechtbank bepaalt dat dit moet middels een som ineens en dat er gerekend moet worden met een rente conform de Aanbeveling Rekenrente.
Verzoek Rechtbank
(Verzoekers) verzoeken de rechtbank:

(1) te bepalen dat de toekomstige schade wordt uitgekeerd met een som ineens;

Zeker bij langlopende schades valt er veel te zeggen voor een periodieke afwikkeling. Doorslaggevend is echter dat partijen eerder overeenstemming hebben bereikt over inschakeling van het NRL en het laten doorrekening van 4 scenario’s. Dat impliceert het afwikkelen van de schade met een som ineens. Univé heeft aldus het gerechtvaardigde vertrouwen gewekt dat de schade afgewikkeld zou worden met een som ineens.
(2) te bepalen dat deze toekomstschade begroot moet worden conform de Aanbeveling Rekenrente; De Aanbeveling is gedaan om discussies zoals deze uniform en afgestemd op de economische situatie te beslechten. Een benadeelde moet een hoge mate van zekerheid hebben dat het kapitaal voldoende is om telkens de jaarschade op te kunnen nemen, zeker wanneer er geen uitzicht bestaat op de resterende door zoon) te benutten verdiencapaciteit. De door Univé voorgestelde rekenrente van 2,86% is niet haalbaar.
(3) de kosten te begroten en (Univé) te veroordelen in de kosten. Verzoek: 17,9 uur x € 260,– x 21% BTW + griffierecht = € 5.940,34. Het is een beperkt en overzichtelijk deelgeschil, maar vooral door het juridisch technische onderwerp niet per se eenvoudig. Uurtarief is akkoord, omdat Univé kennelijk akkoord is met hetzelfde tarief in het buitenrechtelijke traject. Begroting conform verzoek, plus een veroordeling.

De rechter merkt nog op dat er in toenemende mate problemen zijn met het afwikkelen van de schade met een som ineens. Een periodieke afwikkeling is mogelijk, maar dan moet kennelijk gedurende het schadetraject daar ook telkens op worden gewezen.